Teknik Elektrik 36 views1 application

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani leader në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare. 

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur. 

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

                                    Teknik Elektrik 

Elektricisti është përgjegjës për funksionimin e pajisjeve dhe programeve të mirëmbajtjes së linjave, në përputhje me specifikimet e pajisjeve dhe përputhshmërinë me standardet e cilësisë së CCBS. Pozicioni gjithashtu është përgjegjës për realizimin e detyrave të mirëmbajtjes të përcaktuara në standardet e sigurisë dhe produktivitetit. 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kontroll dhe aktivizim i impianteve ndihmëse në fillim të çdo turni.
 • Ekzaminim i difekteve gjatë procesit prodhues dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm.
 • Plotësim i formularit të nderhyrjes pas mbylljes së difektit.
 • Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.
 • Kryerje të kontrollit të pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike; ka avantazh Diploma e Shkollës së Lartë në Inxhinieri Elektrike/Elektronike.
 • Minimum 6-12 muaj eksperiencë në mirembajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.
 • Njohuri për përdorimin e kodeve elektrike kombëtare.
 • Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi difektet dhe riparimin e tyre në kohë.
 • Njohuri të mira të procesit dhe të linjave.
 • Njohja dhe përdorimi i manualeve të makinerive.
 • Njohja e rregullave të sigurimit teknik dhe GMP (good production method).
 • Njohjuri mbi funksionimin e PLC, aplikacioneve softëare teknike.
 • Njohja dhe përdorimi i Microsoft Office.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen e-mail: hr@cocacola.al brenda datës 15 Dhjetor 2021.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.
Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.

                                                                                                                                                                                    .

 

Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:

 

“Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.  

Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë. 

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.

CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online ccbs.al, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;  

CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.

 

CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Kombetare Tirane - Durres, Km 5, Kashar
 • Tel/Mob +355 45606060
 • Profili Prodhim/Perpunim