Quality Controller 91 views1 application

Job Expired

Quality Controller

Qëllimi i pozicionit: Qulaity Controller/ Kontrollori i Cilësisë, ose Inspektor i Sigurimit të Cilësisë, është përgjegjës për t’u siguruar që produktet plotësojnë një sërë standardesh.
Detyrat e tyre përfshijnë ekzaminimin e dërgesave të inventarit dhe mallrave të papërpunuara, matjen e specifikimeve të artikujve të rastësishëm në çdo drejtim prodhimi dhe trajnimin e anëtarëve të ekipit për të përmirësuar cilësinë e prodhimit.

Funksionet Thelbësore të Punës:

 1. Inspektimi i mostrave të prodhimit duke përdorur metoda të përshtatshme për industrinë, të tilla si krahasimi me standardet, matja e dimensioneve dhe ekzaminimi i funksionalitetit
 2. Kontrollimi nëse linja e montimit ose e prodhimit i përmbahet standardeve dhe procedurave dhe është në përputhje me kërkesat ligjore
 3. Rishikimi i planeve dhe specifikimeve për t’u krahasuar me mallrat e prodhuara
 4. Regjistrimi i rezultateve të inspektimit duke plotësuar raportet, duke përmbledhur ripunimet dhe mbetjet dhe duke futur të dhëna në bazën e të dhënave cilësore
 5. Trajnimi i ekipit të prodhimit për masat e kontrollit të cilësisë për të përmirësuar përsosmërinë e produktit. Propozimi i përmirësimeve në procesin e prodhimit
 6. Monitorimi i përdorimit të pajisjeve për t’u siguruar që është i sigurt dhe hidhni ato që nuk plotësojnë kërkesat
 7. Ndihmon që Sistemet e Sigurisë Ushqimore të kompanisë të zbatohen, mirëmbahen dhe përmirësohen vazhdimisht në përputhje me standardet ISSO/ HACCP.
 8. Orienton në vendosjen e procedurave/ Udhëzimeve të Punës/ Specifikimit dhe dokumentacionit të kërkuar për të gjitha operacionet e prodhimit
 9. Të monitorojë dhe të sigurojë që sistemi, procedurat dhe programet e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit janë në përputhje me strategjinë e kompanisë
 10. Ndihon në zhvillimin, vendosjen dhe monitorimin e atributeve kritike të cilësisë, parametrave kyç të përpunimit dhe testimit për të siguruar që materialet/produktet plotësojnë kërkesat dhe standardet. .
 11. Pergjegjes per zbatimin e regulloreve te sigurise dhe cilësisë e ushqimit, politikat dhe procedurat janë në përputhje me kërkesat rregullatore lokale
 12. Përgjegjës per orientimin e stafit per Procedurat HACCP vdhe ISO 22000 për të arritur “Defektin Zero”
 13. Kryerja e trajnimit për operatorin në lidhje me sistemin e sigurisë ushqimore në linjën e prodhimit
 14. Planifikim te aktivitetit per oraret e verifikimeve, testimeve mikrobiologjik i mallrave të përfunduar, analiza e ujit dhe lëndëve të para për palët e jashtme
 15. Hartuese dhe kontrollore e procedurave Mercato dhe Fashion Avenue
 16. Për të kryer çdo punë/funksion tjetër që mund të caktohet nga eprori.

Kualifikimet:
Edukimi:

 • Arsim i larte, Diplome Master Profesional/Shkencor ne, Teknologji Ushqimore , Profili: Cilesia dhe Siguria Ushqimor

Eksperienca:

 • 3-4 Vite eksperiencë në një pozicion të ngjashëm

Aftesite e Kerkuara:

 • Njohuri në teknika, koncepte dhe strategji
 • Të menduarit kreativ
 • Aftësi për të marrë iniciativa
 • Njohje të mirë të biznesit
 • Njohje shume te mire te HACCP
 • Aftësi të mira komunikimi me shkrim dhe verbal
 • Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve dhe analitike
 • Vëmendje e madhe ndaj detajeve
 • Shkathtësi bazë kompjuterike dhe matematikore për të kalibruar dhe matur specifikimet
 • Aftësia për të përdorur pajisje matëse si matës, njehsorë, kaliparë dhe kompjuter
 • Respektimi I Procedurave dhe standardeve të kompanis
 • Njohuri të përditësuara të standardeve dhe praktikave më të mira federale dhe të industries
 • Kuptimi i tregut të synuar dhe nevojave të konsumatorëve
 • Aftësitë e leximit të projekteve
 • Shkathtësi dokumentimi dhe raportimi
 • Puna ekipore dhe bashkëpunimi

Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e më poshtë përmendura:
1. CV te detajuar tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim:

 • Me e-mail: hr@mercato.al/
 • Nepermjet numrit te telefonit 069 40 22 492/
 • Duke dërguar me postë në adresën e mëposhtme:

MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Autostrada Tiranë-Durrës km 7.
Tirana, Albania

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice