Punonjes/e ne Kontabilitet 82 views2 applications

ITD shpk, pjese e Infosoft Group, kerkon te punesoje:

Punonjes/e ne Kontabilitet

Detyrat:

 • Regjistron faturat e shitjes dhe fiskalizon faturat sipas ligjit Nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”
 • Regjistron faturat e blerjes nga furnitore vendas dhe te importit
 • Regjistron pagesat per furnitoret dhe arketimet nga klientet
 • Kontrollon cdo fund muaji raportet mujore te librit te blerjes dhe shitjes (rakordime me selfcare)
 • Ёshtë përgjegjës për kontabilizimin në fund të muajit të pagave, qerasë, tatimeve të ndryshme

Kualifikimet:

 • Te kete mbaruar studimet e larta prane Fakultetit Ekonomik per Ekonim ose Finance – Kontabilitet
 • Te kete punuar me pare me nje nga versionet e software Microsoft Dynamics NAV (NAV 17,18 ose Business Central) 
 • Te kete 1-2 vjet eksperience pune si punonjes ne finance & kontabilitet
 • Te kete njohuri te mira ne kontabilitet (kontabilizimi i blerjeve, shitjeve, importit, ekportit, listepagesa)
 • Te kete njohuri mbi legjislacionin tatimor:
 • Ligji per tatimin mbi te ardhurat
 • Ligji per TVSH
 • Ligji per procedurat tatimore
 • ​Te kete logjike shume te mire analitike
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe të përballojë presionin e punës.
 • Të ketë iniciativë dhe fleksibilitet në punë
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze

Shënime:

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al
Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 21 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software