Punetor Magazine 55 views1 application

Job Expired

Kompania “Nelt” sh.p.k pjesë e “NELT GROUP”, njëra prej kompanive me të mëdha në Ballkan në fushën e distribucionit, në kuadrin e zgjerimit dhe zhvillimit të kompanisë kërkon të punësojë në pozicionin:
Punëtor Magazine
Departamenti i Logjistikës

DETYRAT:

• Pergjegjes per ngarkim-shkarkimin e makinave, kamioneve; marrjen e porosive, perpunim e Flete-ngarkesave, chekimit, ambalazhimin e produkteve, paketimin, emertimin e dergesave dhe hyrjeve te reja. Te vendose ne Platform/Pozicion gati per ngarkim produktete e bera gati per shperndarje.
• Ndihmon ne procesin e riorganizimit te hapesires se magazines per ta mbajtuar ate te rregullt si dhe per te krijuar hapesiren e nevojshme.
• Ndihmon gjate procesit te ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave ne automjetet e kompanise.
• Mban pergjegjesi per produket qe te jane brenda ne magazine.
• Kujdeset per nendarjen e produkteve sipas kodeve dhe llojit.
• Mban magazinen se bashku me punonjesit e tjere ne temperature e duhur.
• Ndihmon ne procese te ndryshme brenda magazines si dhe ne te gjithe punen ne grup.
• Raportimin tek supervizori direkt mbi statusit e realizimit të veprimtarive të punës në një raport ditor, javor, mujor, brenda kufive të përgjegjësive të tij.
• Të jetë përgjegjës për kryerjen e punës në përputhje me procedurat dhe rregullat e kompanisë;
• Përmirësimi profesional përmes trajnimeve, kurseve, angazhimeve të pavarura, si dhe mënyrave të tjera të edukimit profesional.
• Të jetë përgjegjës për asetet e kompanise, të cilat i është besuar përdorimi.
• Të jetë përgjegjës për krijimin dhe ruajtjen e një niveli të lartë bashkëpunimi me punonjësit në sektorë të tjerë të kompanisë, bashkëpunëtorë të jashtëm dhe partnerë me rëndësi strategjike, në mënyrë që të sigurojnë nje performance efikase të aktiviteteve të biznesit.
• Të jetë përgjegjës për sigurimin në kohë të informacionit të nevojshëm për palët e interesuara për të siguruar, përmirësuar dhe zbatuar proceset e biznesit.
• Të jetë përgjegjës për të vepruar brenda dhe jashtë kompanisë në përputhje me vlerat e kompanisë dhe të sigurojë fuqizimin e vlerave të kompanisë përmes një shembulli personal
• Të jetë përgjegjës për mbrojtjen e informacionit konfidencial të kompanise që lind nga dhe brenda punës së sektorit të vet.
• Kryen detyra të deleguara nga supervizori direkt.

KËRKESAT:
– Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
– Eksperienca te meparshme ne departamentin e logjistikes.
– Te performoje detyra per punen ne magazine dhe te realizoje pune fizike, te performoje pune qe i caktohen me shkrim ose me goje, te perdore dhe mjete te ndryshme per ngakim –shkarkim , te tregoje pozitivitet per pune ne grup si dhe te jete fleksibel ne raporte te ndryshme me anetare te tjere te stafit.
– Aftesi te mira komunikimi dhe marredhenie nderpersonale
– Konfidencialitet dhe besueshmeri.
– Pergjegjesi e larte ne marrjen dhe realizimin e punes.

Kushte te tjera:

– Mundesi rritje profesionale
– Ambient miqesor dhe pozitiv
– Orari i punës: nga e Hëna në të Premte 8 orë punë.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV PRANË:

Departamenti i Burimeve Njerëzore
hr@albancorp.com

Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 22.06.2021

Nelt Sh.p.k
“Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tiranë, Shqipëri

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Dhaskal Todri, Kashar
  • Tel/Mob +35542454718
  • Profili Tregti me shumice