Mirembajtes i Pergjithshem me Njohuri Hidraulike ne Qendren Tregtare Toptani 88 views

Mirembajtes i Pergjithshem me njohuri hidraulike, eshte pergjegjes per zbatimin e procedurave te kontrollit
dhe mirembajtjes per sistemet dhe pajisjet hidraulike, ne Qendren Tregtare Toptani,
jep kontributin e tij ne grup si mirembajtjes i pergjithshem per riparime dhe evente te ndryshme qe zhvillohen ne QTT.


Detyrat Kryesore:

 • Kryen proçedurat e kontrollit dhe raportimit ditor /periodik te funksionimit normal te sistemeve dhe paisjeve dhe hidraulike;
 • Raporton ne menyre te perditshme tek eprori direkt per ecurine dhe problematiken e shfaqur ne sistemet dhe paisjet mekanike dhe hidraulike te objekteve;
 • Ndjek procedurat per trajnimin, kualifikim dhe zbatimin e masave te sigurise ne pune (te shoqeruar me certifikate kualifikimi dhe flete raporte teknike perkatese);
 • Sistemon, indentifikon dhe mban ne gadishmeri te gjitha pajisjet teknike dhe veglat e punes me qellim per te kryer korrektesisht riparimin,
  sherbimin e menjehershem dhe mirembajtjen e sistemeve dhe paisjeve nen pegjegjesi;
 • Merr pjese ne proçedurat teknike per marrjen ne dorezim te sistemeve dhe paisjeve mekanike dhe hidraulike;
 • Monitoron alarmet bms, sistemin e zjarrit, sprinklerave, HVAC dhe sistemet e ventilimit te godines.
 • Mban te gjithe raportet ditore dhe i arkivon ato ne dosjet perkatese.
 • Kryen sherbimet PPM sipas planifikimit qe eshte percaktuar nga perosneli.
 • Të kontrollojë nivelin e naftës në gjenerator e srprinkler dhe të bëjë rimbushjen e tij nëse eshte e nevojshme.
 • Te kontrolloje parametrat e paisjeve elektro -mekanike.
 • Të ndezë dhe të fikë te gjithe pasisjet e qendrës në bazë të orarit te percaktuar nga Koordinatoret.
 • Pergjegjes per mirefunksionimin e sitemit te anti zjarrit dhe atij per pastrimin e alarmeve dhe risetimin e panelit.
 • Te kontrolloje dhe te lexoje matesit e ujit sipas percaktimit qe ka bere departamenti teknik.
 • Te kordinohet me UKT kur ka probleme tek pompa e jashtme (zbatimin e procedurave sipas kerkeses).
 • Te jape asistence teknike subjekteve ne raste te vecanta dhe te njoftoje koordinatorin.
 • Të kontrollojë nivelin e ujit te dy depozitave.
 • Të kontrollojë pompat e ujit sanitar dhe atyre te sistemeve ne te gjithe qendren.
 • Të kontrollojë pusetat septike dhe te yndyres.
 • Të kontrollojë bolieret ne te gjithe qendren
 • Të kontrollojë sistemin e shkarkimit Hidrant , Sprinkler.
 • Të kontrollojë shkarkimet e ujrave te zeza dhe te bardha.
 • Të kontrollojë shkarkimine ujrave te shiut.
 • Të kontrollojë matesit e ujit per gjendjen dhe funksionimine tyre.
 • Kontrollin e te gjithe c’do dite tualeteve per problematikt dhe anomalite qe ka duke i raportuar tek koordiantori.
 • Eshtë përgjegjës për gjithë punët hidraulike në qendër dhe dyqanet e tjera të kontraktuara.
 • Kryerja e detyrave te tjera sipas nevojave te qendres apo njesive te vecanta, te cilat ngarkohen nga Menaxheri apo Koordinatoret perkates.
 • Te kryej funksione shtese ne ndihme te mirembajteseve te tjere, sipas planit te punes te percaktuar nga Koordinatori ose Menaxheri.
 • Merr pjesë ne punime te ndryshme dhe i bashkangjitet ekipit te marketingut ne evente te ndryshme qe zhvillon QTT.
 • Kryen punime montim-cmontim, ne procese ndryshme brenda QTT.
 • Kryen evadimin e materialeve te ndryshme te demtuara ose te panevojeshme.

Kriteret Kryesore:

 • Të jetë i/e diplomuar ne arsimin e mesem profesional-dega Hidraulik,Mekanik,ndertim.
 • Të ketë specializime/certifikata të ndryshme në fushat e sistemeve dhe paisjeve hidraulike dhe mekanike.
 • Mbi 3 vjet pune eksperience pune ne ndertimin, mirembajtjen/riparimin e sistemeve dhe paisjeve te ngjashme në kompani te tjera.

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë CV nëpërmjet adresës së e-mailit careers@gener2.al
ose te plotesojne formularin e aplikimit ne faqen zyrtare www.gener2.al ne seksionin “apliko online”.

Afati i fundit i aplikimit është data 31 Maj 2023, ora 17:00.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Ndertim