DIGITAL MARKETING SPECIALIST 663 views1 application

Digital Marketing Specialist

Departamenti Marketing

Digital marketing specialist është përgjegjës për krijimin, zbatimin dhe aplikimin e contentit dhe  fushatave efektive marketing në kanalet dixhitale  për arritjen e qëllimeve të bisnesit dhe për zhvillimin dhe  mirembajtjen e web site dhe rrjeteve sociale zyrtate të kompanive të Safe Security  Albania shpk (qendrave tregtare e brandeve  të saj)

Detyrat dhe Përgjegjesitë:

 • Projekton , kontrollon dhe mirëmban presencën e SSA (qendrave tregtare e brandeve të saj) ne kanalet e komunikimit online dhe website-et e tyre
 • Planifikon, zhvillon dhe ekzekuton të gjitha fushatat dhe programet marketing ne dixhital përfshirë reklamimin online ( perfshire SEO/SEM, marketing database, email,GDN, Facebook ads campaigns ect) ,
 • Harton e manaxhon contentin, paraqitjen grafike dhe përmbajtjen e website-ve dhe rrjeteve sociale te qëndrave tregtare dhe markave ,
 • Projekton dhe menaxhon konkurset (contests & giveaway) në rrjetet sociale. Identifikon e propozon bashkëpunëtoret e mundshëm për to dhe ngre analiza për ecurinë e konkurseve.
 • Harton programe “leads generation” dhe manaxhon bazën e të dhënave të marketingut, emailin e mediat sociale.

Eksperiencat e punës:
Të ketë të paktën 1-2 vite eksperiencë pune në pozicion të ngjashëm.

Aftësi të tjera:

 • Të zotërojë diplomë universitare. E preferuar diplomë në shkencat ekonomike ose komunikim
 • Të ketë njohuri në programet design dhe ato të paketës Microsoft Office
 • Të ketë njohuri te mira në Google Adwords ,Google Analytics, Google Search Console, WordPress, Google Tag Manager
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;

 

Procedura e aplikimit:

Personat e interesuar për të aplikuar për këtë pozicion, duhet të dërgojnë CV-në dhe letrën e motivimit brenda  datës 05/02/2022 në: info@galeria-etc.com

 

 • Sqarim: Vetëm aplikantët të cilët plotësojnë kriteret e lartpërmendura  do të kontaktohen për intervistë.
 • Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipsa ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

More Information

Only candidates can apply for this job.