Swisscontact

Follow

This company has no active jobs

Swisscontact

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga Skenderbej P.6, Hyrja 1/1
  • Profili Institucione/Organizata

About Us

Swisscontact është një organizatë zvicerane që mes të tjerash, është e specializuar në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe në aksesimin e tregut të punës. Në Shqipëri, Swisscontact është i pranishëm dhe aktiv që prej vitit 1994 dhe zbaton projekte, shumica prej të cilave kanë qenë në emër të qeverisë zvicerane. Swisscontact dallohet për përqasjet inovative, bashkëpunimin me sektorin privat, përqëndrim të madh në të nxënit praktik, orientimin drejt tregut të punës, decentralizimin përmes përfshirjes së aktorëve lokalë, si edhe kontributin e dhënë për reformat e ndryshme në sistemet e AFP-së në Shqipëri.