Qenda Ekonomisti

Follow

This company has no active jobs

Qenda Ekonomisti

Company Information

 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Tirane
 • Tel/Mob 0694414161
 • Profili IT, Kompjutera, Konsulence, Sherbime Financjare

About Us

 

Mbajtja e Kontabilitetit per shoqerite me aktivitet

(✒Tregeti ✒Sherbim ✒Prodhim & Perpunim)

 

 • Konsulence Financiare
  • Celje ndermarrje dhe Sistemi Kontabel
  • Sistemim Inventari (Kontabel dhe Fizike )
  • Deklarime Mujore ne kohe reale
  • Kontabilitet, Auditim -Shmangien e gabimeve financiare, vjedhjeve dhe Abuzimeve
  • Trajnim Stafi – (Financier/e)
  • Trajnime te programeve te informatizuar te kontabilitetit .
  • Hartim Plan Biznesi
  • Hartim Plan Buxheti per Ndermarrjet
  • Analiza e Raporteve Financiare Kontabel
  • Regjistrimi ne sistemin e Tatimeve.
  • Deklatimi i Tatim Fitimit
  •Deklarimi i Tatimit ne Burim
  •Deklarimi i Listepageses.
  •Deklarimi i Kontributeve
  •Deklarimi i TAP
  •Deklarimi i Liber Blerje dhe Shitje.
  •Deklarimi i TVSH-s
  •Deklarimi i Punonjesve (Shtim ose Largim)
  •Gjenerimi i Urdherpagesave.
  •Deklarimi i Inventarit
  •Deklarimi i Pasqyrave Financiare -Fiskale.

 

TRAJNIME DHE SISTEMIME KONTABEL NE PROGRAMET FINANCIARE

Programi – Financa 5

Programi – Alpha Web

Programi – Bilan

Deklarimet Tatimore & Fiskalizimi.

INVENTARI
•Celje Artikuj ( me kode dhe BarCode)
•Celie e Skemes Kontabel te artikullit.
•Celje e Magazines (MLP, MPG, MPP).
•Regjistrimi i Flete Hyrjes
•Regjistrimi i Flete Daljes.
•Transferimi i gjendjes sipas Magazinave
•Sistemim i Magazines.
•Kontabilizimi i Firove, Kostove, Skadencave, demtimit etj.
• Shperndarjen e kostove dhe marzhi i fitimit
• Te tjera regjistrime….
•Raportet e Magazines.

 

 BLERJET
•Celje Furnitor.
• Regjistrimi dhe kontabilizimi i Fatures me Artikuj.
• Regjistrimi dhe kontabilizimi i Fatures pa Artikuj, (Sherbim).
•Regjistrimi dhe kontabilizimi i Fatures me Artikuj ose pa artikuj sipas Departamenteve te Kostos.
•Regjistrimi dhe Kontabilizimi i Fatures, kur anullohet Fatura .
•Kontabilizimi dhe Regjistrimi i Parapagimeve te dhena.
• Regjistrime Kontabel…
• Te tjera regjistrime….
•Raporti Kontabel i Blerjeve.

SHITJET
•Celje Klientesh.
•Kontabilizimi i Fatures se shitjeve me Artikuj dhe pa artikuj (Sherbim)
•Kontabilizimi i Fatures me artikuj ose pa artikuj sipas Departmenteve te Perfitimit.
•Kontabilizimi i Parapagimeve te marra.
•Kontabilizimi i faturave me kthim ose anullim.
•Regjistrime Kontabel
•Te tjera regjistrime….
•Raporti kontabel i Shitjev.
ARKA – Cash
•Celje e Arkes
• Kontabilizimi i Mandat Arketimit.
•Kontabilizimi i Mandat Pageses.
•Kontabilizimi i Xhirimeve te Brendshme.
•Kontabilizimi i llogarive te ortakerise /Pronarit.
•Kontabilizimi i Veprimeve rregulluese per Xhirimet.
• Transaksione te tjera
•Raportet Kontabel te Arkes.

BANKA
•Celje e Bankes
• Kontabilizimi i Xhirim Klienti.
•Kontabilizimi i Xhirim Furnitori
•Kontabilizimi i Xhirimeve te Brendshme.
•Kontabilizimi i llogarive te ortakerise /Pronarit.
•Kontabilizimi i Veprimeve rregulluese per Xhirimet.
• Transaksione te tjera
•Raportet Kontabel te Bankes.
VEPRME KONTABEL – “Ditari Kontabel”
•Kontabilizimi i Tatim Fitimit
•Kontabilizimi i Tatimit ne Burim
•Kontabilizimi i Listepageses (Pagat, TAP, Kontributet)
•Kontabilizimi i Amortizimit
•Veprimet rregulluese per te ardhuat ne avance dhe shpenzimet te shtyra.
•Te tjera regjistrime Kontabel.
•Raportet kontabel te Shoqeris.