Vibtis kërkon Inxhinier Elektrik / Menaxher Projektesh 125 views5 applications

– Vibtis është kompania e duhur për ty!
Mundësi punësimi si Menaxher Projektesh në një nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri, VIBTIS.
VIBTIS është kompania më e madhe në Shqipëri në Import – Import/Eksport, instalim, komisionin të produkteve elektrike dhe ne energjine e rinovueshme. Nepermjet bashkepunimit me partneret nderkombetare lider ne prodhimin e nje game te gjere te materialeve elektrike nga ato te tensionit te ulet deri ne ato te tensionit te larte, por edhe ne materialet e energjise se rinovueshme. Arrijme te permbushim te gjitha kerkesat e klienteve me cilesi te standarteve sektoreve ku operojme.

PERSHKRIM PUNE
Titulli i pozicionit: Inxhinier Elektrik
Grada e pozicionit: *Menaxher Projektesh
Raporton tek: Menaxheri i Departamentit Energjetik

Pergjegjesite kryesore:

 • Eshte pergjegjes per te gjithe veprimtarine e ushtruar ne terren ne zbatimin e projekteve tek te cilat kompania merr pjese
 • Eshte pergjegjes per zgjidhjen e problematikave teknike te cilat dalin gjate implementimit te projektit ne kohe reale
 • Kontrollon punen e nenkontraktoreve dhe siguron raportimin ditor te tyre sipas termave te kontrates
 • Evidenton kerkesat per materiale te imeta te lidhura me kantjerin dhe i drejton ato tek departamanti perkates i prokurimit
 • Organizon dhe ndjek furnizimin e nenkontraktoreve (grupeve te punes) me baze materiale ne rastet kur ajo do te furnizohet nga VIBTIS
 • Dorezon bazen materiale tek nenkontraktoret dhe konsumin e saj nga abuzimet e mundeshme
 • Kontrollon cdo dite dokumentacionin e mbajtur nga nenkontraktori ne lidhje me punimet
 • Kontrollon cdo dite dokumentacionin HSE te mbajtur nga nenkontraktori
 • Kryen me saktesi analize teknike financiare te materialit dhe pregatit kerkesen per oferte
 • Mbledh ofertat per materialet, kosto puntorie dhe ja prezanton eprorit te tij
 • Eshte pergjgjes per zbatimin e te gjitha kushteve kontraktuale nga ana e nenkontraktorit
 • Shqyrton skedat teknike dhe tabelen krahasimore te hartuar nga Menaxheri i Blerjes dhe jep sugjerimin e tij per perzgjedhjen e materialit final
 • Pergatit me saktesi setin e dokumentave qe mbahen periodikisht ne kantjer si dhe harton dosjen finale te dorezimit te objektit ne perputhje me Kontraten dhe kerkesat specifike te Autoritetit Kontraktor
 • Ndihmon ne mbledhjen e dokumentacionint tekniko financiar te tenderave dhe ne procesin e pregatitjes se dosjes per tu dorezuar ne tender
 • Kerkon per prodhues te rinj, potencial, te cilet jane kompetitiv dhe kane gamen e materialeve te kerkuara ne tenderat e rinj
 • Kerkon per kompani (nenkontraktor) te cilat kane kapacitetet teknike, financiare dhe njerzore per te zbatuar punimet te cilat kerkohen ne tenderin e ri
 • Kontrollon analizen e tekniko financiare te ofertave dhe ndihmon ne pregatitjen e preventivit te plote per tender
 • Pregatit dhe dorezon ne kohe raportet periodike ditore/javore/mujore
 • Propozon nevoja individuale per trajnim dhe zhvillim
 • Ndjek marredheniet me klientet, autoritetin kontraktor duke patur per qellim ruajtjen e imazhit te mire te kompanise
 • Koordinon me departamentin e Logjistikes per transportin e materialit per te siguruar mberritjen ne kohe te tij
 • Koordinon se bashku me departamentin e logjistikes shkarkimin e materialve dhe sistemimin e tyre ne menyre qe te jete sa me i lehte procesi i shperndarjes neper kantiere te ndryshem
 • Detyra te tjera te caktuara:
 • Aftesi te punoje ne ekip
 • Aftesi per tu pershatur dhe punuar ne kantier
 • Aftesi te organizoje punen dhe te menaxhoje kohen
 • Komunikues i mire me shkrim dhe verbal
 • Njohje shume e mire te gjuhes angleze, njohja e ndonje gjuhe tjeter perben avantazh

Kualifikimet:
1. Te kete mbaruar arsimin e larte Master ne Inxhinieri Elektrike
2. Te kete eksperience ne projektin, zbatim
3. Te kete njohuri te mira te gjuhes Angleze
4. Te kete patente klasi B
5. Njohja e software te projektimit perben avantazh
6. Te kete njohuri ne perdorimin e AutoCAD, MS Office, etj.

Pergjegjesia e mbikqyrjes se linjes ne varesi
Ky pozicion eshte ne varesi direkte te Menaxherit te Departamentit Energjetik dhe Administratorit te Kompanise
Parashikimi i oreve te punes
Orari zyrtar i punes perfshin punen nga dita e Hene deri te Premten 8:30 deri 17:30 (me nje ore pushim ne dreke). Profili i pozicionit mund te kerkoje fleksibilitet ne angazhim ne periudha te caktuara edhe pertej orarit zyrtar.
Ambienti i punes
Pozicioni operon ne nje ambient pune profesional. Mjetet e punes jane paisjet standarte te zyres ose kantierit te tilla si: kompjuter/laptop, automjet (kur eshte i nevojshem), telefon, fotokopje, programet inxhinierike dhe nevoja te tjera per te kryer rolet e funksionit.
Udhetimet
Udhetimet e punes kryhen gjate diteve te punes dhe jane konform Politikave te kompanise.
Aplikoni ne adresen e e-mail info@vibtis.al
Adresa: Bulevardi Deshmoret e Kombit Kullat Binjake, Kulla nr 2 kati 8/4 Tirane
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Blvd. Deshmoret e Kombit Twin Towers Tower 2, Floor 5/1
 • Tel/Mob +355 4 2280 120
 • Profili Sherbime