Tirane, ofroj vend pune Operatore per Servizi di Conciliazione Amministrativa dei Crediti 350 leke/l’ora 50 views

Operatore per Servizi di conciliazione amministrativa dei crediti.

Per i nostri uffici in Tirana ricerchiamo operatori per la conciliazione amministrativa dei crediti finanziari nel settore bancario e assicurativo.
I candidati dovranno gestire con professionalità ed educazione le chiamate ai debitori.

Qualifiche / Requisiti
Competenze minime richieste:
– italiano fluente-laurea in discipline economico/giuridiche (meglio se conseguita in Italia) – ottime capacità relazionali e negoziali

Offerta:
– contratto di lavoro full time
– paga oraria 350,00 leke netti
– formazione qualificata
– reali possibilità di carriera

Inviare cv aggiornato all’indirizzo hr@ejanina.al SOLO IN ITALIANO

Tel. : 044500266

Kërkimet kanë për qëllim kandidatët e të dy gjinive dhe njerëz të të gjitha moshave dhe kombësive.

Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qëllim për të aplikuar për pozicione të reja pune pranë shoqërisë EJANINA shpk, jeni te lutur të shtoni në CV tuaj:
“Autorizoj shoqerinë EJANINA shpk përpunoj të dhënat personale të pranishme në CV dhe se jap pëlqimin tim në lidhje me perpunimin e të dhënave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”.

Të Nderuar aplikantë: Ne rast se CV Juaj nuk do të permbajë këtë autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do të merret në konsideratë nga personi përgjegjës pranë EJANINA shpk dhe se ajo do te fshihet menjehere.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te EJANINA shpk për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën:***hr@ejanina.al Ne do Ju përgjigjemi brenda 5 ditë pune.

EJANINA shpk, informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit Njoftime.com, për pozicione të lira pune se të dhënat e tyre personale të dërguara prej tyre elektronikisht nëpërmjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”; EJANINA shpk do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do të tranferoje CV e kandidateve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Të dhënat personale që përpunohen nga EJANINA shpk për kategorinë e kandidatëve për pozicione të lira të punës do të përpunohen vetëm për qëllimin e perzgjedhjes së punëmarrësve. Maksimumi i ruajtjes së këtyre CV është 5 ditë nga data e marrjes me mail së CV përkatës pranë EJANINA shpk. Në rast se kandidatët do të përzgjidhen ata do te njoftohen për intervistën pranë EJANINA shpk, në rast se nuk do te përzgjidhen për intervistë, CV e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga EJANINA shpk.
EJANINA shpk do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;
Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.
Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresë: *****hr@ejanina.al.
Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane EJANINA shpk, para tërheqjes së tij.
EJANINA shpk mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. EJANINA shpk do te veproj në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rruga e Dibrës, Pallati Kulla e Biznesit Observator
  • Tel/Mob 0035544500266
  • Profili Sherbime Financjare