Tirane, ofroj vend pune Menaxher/e IT 103 views

Menaxher/e IT

Objektivat e Punes:
Menaxheri IT eshte pergjegjes per koordinimin , planifikimin dhe udheheqjen e aktiviteteve te lidhura me fushen IT ne kompani.
Ndihmojne ne percaktimin e nevojave te IT dhe eshte pergjegjes per zbatimin e sistemeve informatike per te
permbushurkerkesat e sistemeve te informacionit ne kompani.

Pergjegjsite Kryesore:

Menaxhimi I llogarive te perdoruesve , te drejat e aksesit ne sistemet financiare , operacionale etj referuar
politikave te kompanise dhe well-known best-practices.
Administrimi , organizimi , instalimi dhe supporti I sistemeve te informacionit te kompanise.
Zhvillon dhe implementon projektet IT ne kompani.
Zhvillon dhe implementon politikat dhe procedurat ne lidhje me Departamentin.
Dizenjon, instalon dhe kryen mirembajtje periodike te sistemeve software dhe hardware te kompanise.
Percakton dhe implementon zgjidhje te pershtatshme ne fushen e IT per kerkesat e biznesit.
Perditeson sistemet dhe proceset operacionale sipas kerkeses dhe nevojes se biznesit.
Dokumenton kerkesat, zhvillimet dhe historikun e ndryshimeve ne sistemet financiare dhe operacionale.
Ndjek me pergjegjesi objektivat vjetor te departamentit ne perputhje me buxhetet e percaktuara nga kompania.
Miremban dhe kujdeset per inventarin e aseteve te departamentit IT.
Kryen detyra te tjera te lidhura me punen sipas nevojes dhe kerkeses se eproreve.
Raporton ne menyre periodike dhe sipas kerkeses te CEO & CTO I grupit.
Rishikon ne menyre periodike dhe sipas nevojes politikat dhe procedurat qe perfshijne departamentin.

Kualifikimet dhe kompentencat e kerkuara:

Diplome ne Shkenca Kompjuterike (Informatike, TIK, Elektronike etj) niveli Bachelor Degree.
Studimet Master perbejne nje avantazh
Minimumi 5 vite experience ne fushen e Teknologjise se Informacionit.
Njohuri te avancuara ne sistemet ERP si : Microsoft Dyanamics AX / Nav / D365 / Bussines Central
Njohuri te avancuara ne Windows Server dhe Desktop Operating Systems.
Njohuri te avancuara ne Microsoft SQL SERVER – Reporting Services – Analysis Services –PowerBi
Njohuri te mira ne Network – LAN , WAN, WiFi, Firewall , Routing , Switching , VLAN.
Njohuri te avancuara ne Virtualization – Hyper V Servers , FailOverCluster etj.
Njohuri te mira ne Active Directory , Dns Server etj.
Njohuri te mira ne sistemet e Backup & Restore si VEEAM apo te ngjashme.
Njohuri te mira ne ndertimin dhe mirembajtjen e Website WordPress, PHP, CSS .
Njohja e natyres se biznesit ne Retail dhe Distribucion perben nje avantazh.
Certifikimet ne fushen e IT perbejne nje avantazh.

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj
dhe dokumentat e tjerë shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: hr@ecomarket-al.com
whats’up 068 40 96 054

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Autostrada Tiranë-Durrës km.15,Vore,Ish-KatoVora
  • Profili Supermarket