Tiranë, Ofrohet vend pune “Inxhinier teknik biolog” 147 views

Kërkojmë Inxhinier teknik biolog

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit O3 Lab kërkon Inxhinier teknik biolog me karakteristikat si më poshtë:

• Kryen analizat për të cilat është kompetent.

• Kryen kalibrimet dhe kontrollet e cilësisë për të cilat është kompetent.

• Regjistron dhe arkivon ekzaminimet.

• Merret me mirëmbajtjen e zakonshme të instrumenteve dhe sinjalizon ndërhyrjet e mirëmbajtjes së jashtëzakonshme.

• Merret me menaxhimin e firmave të jashtme në aktivitetin e mirëmbajtjes periodike dhe të jashtëzakonshme.

• Merret me mbledhjen e diferencuar të mbetjeve spitalore.

• Është përgjegjës për sinjalizimin dhe kërkesat në Zyrën e financës për nevojat për materialet e përdorshme (reagentë dhe materiale njëpërdorimshe).

• Bashkëpunon me kolegët dhe punonjës të tjerë më qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.

• Bashkëpunon në menaxhimin e aktivitetit të mirëmbajtjes së zakonshme dhe të jashtëzakonshme të impianteve të strukturës së Klinikës.

• Bashkëpunon në aktivitetet e mirëmbajtjes së zakonshme dhe të jashtëzakonshme të aparaturave të zyrave, lavanderisë dhe kuzhinës.

• Bashkëpunon në aktivitetin e mirëmbajtjes së zakonshme dhe të jashtëzakonshme të aparaturave elektromjeksore.

• Bashkëpunon në verifikimet periodike të përputhshmërisë së aparaturave elektromjeksore me normativat në fuqi.

• Garanton disponueshmëri telefonike për arsye urgjente.

• Bashkëpunon në menaxhimin e mbetjeve speciale dhe spitalore.

• Bashkëpunon në menaxhimin e gazrave mjeksore.

• Ndihmon në kontrollin e enteve të jashtëm.

• Mban marrëdhënie me entet e jashtme për kontratat e rrjetit energjitik dhe telefonik.

• Ndjek aktivitetet e rikonstruksionit të zonave të ndryshme të strukturës.

• Zëvendëson përgjegjësin e magazinës ose shoferin në rast të mungesës së tyre.

• Bën verifikimin e standarteve të mjedisit te punës në (po jo vetëm) bllokun operator, sallat e ndërhyrjeve ambulatore dhe ambjentet e tjera të shërbimeve. Konkretisht, standartet e temperaturës së ambjentit, lagështisë dhe cilësisë së ajrimit

• Bën verifikimet e mësipërme sipas check- list të përcaktuar për secilin ambjent.

• Ndjek proceset e nevojshme si zëvendësimi apo riparimi i paisjeve.

• Përditësohet rregullisht me informacionet e nevojshme nga manualet e përdorimit të paisjeve dhe aparatura mjeksore.

• Tranjon stafin mjekësor sipas nevojave për përdorimin e aparaturave mjekësore.

• Mban dokumentacion të rregullt dhe rregjistër për mirëmbajtjen e paisjeve dhe aparaturave mjeksore si dhe përditeson statusin e paisjeve nga pikëpamja e amortizimit

• Ruajtja dhe evidentimi i keqtrajtimeve të paisjeve mjekësore, informimi i administratës për rastet që mund të evidentohen.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 31 korrik 2024, duhet të nisin në adresën elektronike

info@o3-lab.al duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura mësipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi