Financiere 218 views

Job Expired

Ardeno shpk operon për më shumë se 20 vjet në prodhimin dhe përpunimin e drurit,
për nevojat e saja kërkon te punësojë:
Financiere

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Te pergatise pasqyrat financiare vjetore te shoqerise (mbyllje vjetore te bilancit te shoqerise)
 • Te beje regjistrime ditore te dokumentave financiare në programin financiar Financa 5
  (Fatura blerje/shitje, importe, exporte, listepagesa , veprimet bankare, hyrje prodhimi , si dhe veprime te tjera kontabel ).
 • Te pergatise listepagesen si dhe pagat e punonjesve per banke.
 • Te beje pagesa bankare online ose ne rastet e pagesave bankare jo online te plotesoje transferten bankare.
 • Ndjekja e proçesit të shitjes dhe e regjistrimit te doganave ne platformen qendrore te faturave te fiskalizimit.
 • Analize kosto produktesh, mallrash.
 • Te marre pjese dhe te ndjeke inventarin e shoqerise.
 • Te beje rakordime periodike me klientë dhe furnitorë.
 • Te ndjeke komunikimin e shoqerise me organet tatimore, inspektoriatin e punes, bankat,
  expertin kontabel dhe cdo institucion tjeter I cili ka lidhje me fushen e finances te shoqerise.
 • Raporte periodike sipas kërkesave të menaxhmentit.
 • Te beje me pergjegjesi te gjitha detyrat e mesiperme .

Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatët:

 • Arsim i lartë, fakulteti Ekonomik
 • Eksperienca te meparshme pune ne jo me pak se 5 vite
 • Njohuri të programit Financa 5;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Windows Office
 • Aftesi menaxhuese , organizative si dhe e afte per pune ne grup

Lutem aplikoni ne ardeno1@hotmail.com | 0682036300

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Mobilje