SUPERVIZOR/ PËRGJEGJËS PËR LINJËN E PRODHIMIT  62 views

Job Expired

SO CART pjesë e Alkos Group Albania, shpall vakant pozicionin: SUPERVIZOR/ PËRGJEGJËS PËR LINJËN E PRODHIMIT

Supervizori ose Përgjegjësi për linjën e prodhimit dhe proçesin e ripërpunimit, ka në përgjegjësi kryesore menaxhimin e linjës së prodhimit, duke bashkëpunuar ngushtësisht me departamentët përgjegjëse, drejtuesin e turnit për organizimin e punës si dhe në drejtimin e anëtarëve të ekipit, si operatorë, punëtorë etj.

 

Qëllimi i përgjithshëm i rolit:

Supervizori ose Përgjegjësi për linjën e prodhimit është përgjegjës për funksionimin e një seksioni brenda funksionit të prodhimit, duke mbështetur menaxherin me menaxhimin e përditshëm të zonës së tyre të prodhimit, duke mbikëqyrur një grup anëtarësh dhe duke siguruar një operacion efikas në arritjen e objektivave të biznesit.

Ofron aftësi lidershipi dhe menaxheriale në funksionimin e të të gjithë zinxhirit të linjës së prodhimit. Koordinon proçeset kryesore dhe ofron mbështetje të vazhdueshme, duke siguruar që ekipi të jetë efektiv në prodhim cilësor brenda afateve dhe standardeve me cilësinë e kërkuar, në mënyrë që të përmbushen kërkesat e konsumatorit.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË: 

 • Planifikon dhe organizon procesin periodik të prodhimit (ditor/javor/mujor);
 • Zhvillon ekipin duke u fokusuar në performancën individuale dhe kërkesat mbështetëse për të arritur standarde të larta, duke nxitur një kulturë për të punuar në mënyrë të sigurt;
 • Identifikoni dhe shpërndani grupet e aftësive teknike, nivelet e burimeve dhe sistemet për të ofruar projekte, duke përfshirë angazhimin e burimeve të jashtme sipas nevojës. për të arritur sukses operacional
 • Vendos standartet e kontrollit të cilësisë;
 • Harton dhe mbikqyr proçesin e prodhimit për të garantuar ecurinë e tij pa problem dhe shpërndarjen në kohë të të gjitha porosive;
 • Kryen analiza të shkaqeve rrënjësore dhe adreson e zgjidh problemet;
 • Komunikon çdo problem në lidhje me procesin e prodhimit, sa më shpejt të jetë e mundur;
 • Planifikon dhe manaxhon të gjithë procesin e porosisë dhe blerjes së lëndëve të para;
 • Planifikon dhe organizon riparimin & mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve të prodhimit;
 • Sigurohet që cilësia e çdo produkti që prodhohet të jetë brenda standardit të vendosur nga kompania;
 • Harton procedurat e produktivitetit në procesin e prodhimit, duke përfshirë raporte dhe informacione të sakta për të marrë vendime strategjike;
 • Koordinon rrjedhën e punës dhe disponueshmërinë e fuqisë punëtore, duke komunikuar pjesëmarrjen, postet e punes, performancën, kohën e lejes për të shmangur ndërprerjet e procesit në fabrikë;
 • Harton dhe ekzekuton programet parandaluese dhe korrigjuese të mirëmbajtjes;
 • Monitoron ndryshimin mbi dhe/ose efikasitetin e konfigurimit të linjës;
 • Përgatit konfigurimet e linjës për ndërrimet pasuese;
 • Sigurohet që pajisjet të jenë brenda datës së kalibrimit dhe të gjitha sistemet të funksionojnë siç duhet; makineritë të jenë gjithë kohën në punë;
 • Sigurohet që punonjësit punojnë në përputhje me standardet e kompanisë dhe departamentit për cilësinë, produktivitetin, mirëmbajtjen dhe sigurinë;
 • Sigurohet për zbatimin e standardeve dhe ligjeve të sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • Orienton dhe trajnon punonjësit e rinj sipas nevojës duke përfshirë edhe disiplinimin e punonjësve sipas politikave të kompanisë dhe sipas nevojës;
 • Ndërmerr trajnime për zhvillim të vazhdueshëm;

KUALIFIKIMET/KËRKESAT:

 • Të ketë kryer Studimet e larta BA në degët inxhinieri ose shkenca të natyrës;
 • Minimumi +3 vite eksperiencë pune në industri përpunimi ose fabrikë prodhimi;
 • Person me iniciativë dhe aftësi drejtuese;
 • I organizuar dhe i orientuar nga rezultatet;
 • Aftesi të shkëlqyera komunikimi;
 • I aftë të drejtojë njerëzit në varësi;
 • Leje drejtimi kategoria B.
 • Të jetë i aftë dhe i shkathët në përdorimin e mjeteve dhe makinerive të punës;
 • Fleksibël me oraret e punës;

Proçedura dhe afatet e aplikimit

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkese për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv në adresën e-mail hr@alkosgroup.al

 

*Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë sipas Ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

 

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Fushe – Preze, Vora, Tirana
 • Tel/Mob +355697014570
 • Profili Prodhim/Perpunim