Specialist i laboratorit & metrologjise, departamenti i cilësisë 209 views3 applications

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Kontribuon në arritjen e objektivave te departamentit të Cilësisë;
 • Menaxhimin e aktiviteteve te metrologjise dhe laboratorit për të gjithë sistemin e pajisjeve, makinerive dhe veglave qe perdoren ne proceset e punës.
 • Kryen analizat laboratorike dhe aprovimet (cutting test, pull test, etj.);
 • Kryen dhe arshivon perkatesisht „schiffbilds“;
 • Kryen periodikisht kalibrimin – aprovimin e instrumentave matës (kalibrime te jashtme dhe kalibrime te brendshme), gjithashtu dhe per makinerite e pajisjet qe perdoren ne prodhim.
 • Komunikimi me laboratoret e jashtem dhe te brendshem per kryerjen e kalibrimeve e certifikimeve periodike te nevojshme;
 • Aprovimi i pajisjeve dhe makinerive permes matjeve statistikore ( MFU – studimi i kapacitetit te makinerise);
 • Kryen studimet e kapacitetit te procesit dhe kapacitetit te makinerise (Cpk, Cmk).
 • Ekzekuton dhe vlereson MSA (measurement system analysis);
 • Pregatit kartat rregullatore per proceset
 • Gersheton SPC (statistical process control) ne procesin e prodhimit;
 • Kontrollon parametrat e produkteve të përfunduar sipas planit të kontrollit;
 • Inspekton dhe bllokon materialet jo-konform dhe i perpunon – ndjek deri ne zgjidhje te ankesave ndaj furnitoreve ne lidhje me to, duke bere pasqyrimet perkatese ne XPPS.
 • Monitoron skrapin dhe kryen veprimet perkatese ne XPPS.
 • Kryen auditet e brendshme sipas planit
 • Trainon punonjësit per proceset qe ka nen kompetence;
 • Bashkëpunon per certifikimin e kompanise sipas standardeve ISO 9001, IATF 16949, etj

Kualifikime:

 • Diplome universitare ne nje nga deget e UPT, ose ne analogji diplome e larte studimesh ne dege teknike.
 • Njohje mbi standarded e cilesise , aktivitetet e laboratorit dhe metrologjise, SPC, MSA.
 • Aftesi perpunimi dhe analizimi te dhenash me prirje statistikore.
 • Aftesi shume te mira organizative dhe komunikimi.
 • Njohuri shume te mira minimalisht te gjuhes angleze.

Bashkohu me ekipin tonë të talentuar dhe bëhu pjesë e së ardhmes.
Aplikoni duke dërguar CV tuaj në: infoal@forschner.com

SUKSESE!

 

More Information

Only candidates can apply for this job.