Specialist/e Finance 131 views1 application

Job Expired

Infosoft Group shpk, kërkon të punësojë:

 

Specialist/e  Finance

 

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik, Financë – Kontabilitet
 • Të ketë minimalisht 5 vjet eksperiencë pune si punonjës në financë & kontabilitet në kompani private.
 • Të njohë mirë planin kontabël dhe natyrën e regjistrimeve kontabël
 • Të njohë mirë programet financiare
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin tatimor:
 • Ligji për tatimin mbi të ardhurat
 • Ligji për TVSH
 • Ligji për procedurat tatimore
 • Ligji për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit
 • Udhëzimet përkatëse të secilit ligj tatimor
 • Të ketë logjikë shumë të mirë matematikore dhe analitike
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze

 

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjës për menaxhimin financiar të shoqërive të grupit duke përfshirë kreditimin dhe angazhimin e fondeve të lira.
 • Harton politika të kreditimit.
 • Është përgjegjës për optimizimin e pozicionit fiskal të shoqërive.
 • Menaxhon rrezikun kreditor dhe të termave të kreditimit të klientëve/debitorëve.
 • Mbikqyr zbatimin e procedurave dhe rregulloreve për shitjet dhe kreditimin.
 • Bashkëpunon me Zyrën Juridike dhe Departamentin e Shitjeve për ndjekjen e debitorëve problematikë.
 • Kontrollon në mënyrë të pavarur treguesit e performancës me qëllim përllogaritjen e shpërblimeve në përputhje me procedurat operacionale të Shoqërisë në fuqi.
 • Është përgjegjës për rishikimin e termave financiare dhe fiskalë të marrëveshjeve tregtare për shitjet, blerjet dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit.
 • Është përgjegjës për përgatitjen e analizave të performancës së linjave të biznesit.
 • Përpilon raporte periodike për qëllime drejtimi.
 • Koordinon me funksionet përgjegjëse përgatitjen e analizave mbështetëse të treguesve kyç të performancës.
 • Është përgjegjës për përmirësimin dhe zhvillimin e raporteve sipas nevojës për informacion të Administratorit të Përgjithshëm dhe Bordit të Drejtuesve.

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Të dhenat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 14 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software