Software Developer Senior full stack 34 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë,
te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial; zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve
që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike, logjistike,
rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave.

Departamenti: Digital Engineering Technologies
Pozicioni: SOFTWARE DEVELOPER SENIOR FULL STACK

Kualifikimet dhe kërkesat
• Diplomë Bachelor në Inxhinieri Informatike, Shkenca kompjuterike ose ekuivalente.
• 3 vite eksperience pune në zhvillimin e portaleve dhe aplikacioneve web-based në mjedisin .NET.
• Njohuri të shkëlqyera të gjuhës programuese C # dhe mjedisit .NET Core.
• Te kete aftësi për të zhvilluar analiza funksionale dhe specifikime teknike.
• Te kete aftësi për të modeluar dhe dizajnuar bazat e të dhënave (diagramet ER, modelet relacionale, etj.)
• Te kete aftësi për të dizajnuar dhe zhvilluar portale dhe aplikacione web-based .
• Te kete njohuri për modelet kryesore të projektimit dhe aplikimet e tyre (SOLID, etj.)
• Te kete njohuri për teknologjitë e klientit / front-end për ueb: Typescript, JavaScript, jQuery, CSS3, HTML5, XML, Json
• Te kete njohuri të shkëlqyera të gjuhës SQL dhe të DBMS kryesore SQL (MySql, Microsoft Sql Server, MongoDB, etj.)
• Te kete njohuri të shkëlqyera të mjediseve më të njohura të zhvillimit (Visual Studio, VS Code) dhe kohën e funksionimit (Tomcat, JBoss, etj.)
• Te kete njohuri të shkëlqyera të GIT

Te preferueshme qe plotësojnë profilin duke e bere një element preferencial:
• njohuri të gjuhëve dhe mjeteve të modelimit dhe përfaqësimit UML, BPMN
• aftësi në zhvillimin e ndërfaqeve të integrimit dhe arkitekturave të orientuara nga shërbimi (web service, SOAP / REST, WSDL, …)
• aftësi mbi Identity server
• aftësi në bazat e të dhënave NoSQL
• aftësi për arkitekturat dhe mikroshërbimet e shpërndara dhe teknologjitë përkatëse (ode messaggi, gateway, discovery, Docker, Kubernetes, ecc. )
• njohuri për të paktën një platformë për analizën, raportimin dhe integrimin e të dhënave
• aftësi në zhvillimin e aplikacioneve të realitetit të shtuar dhe virtual duke përdorur platformën Unity
• aftësi në fushën machine learning e data mining
• njohuri të Matlab, Python ose R

Gjithashtu konsiderohen kërkesa:
• aftësi për punë ne grup;
• aftësia për të kryer në mënyrë të pavarur aktivitetet e caktuara;
• orientimi drejt rezultateve dhe respektimi i afateve;
• vëmendje ndaj cilësisë së rezultateve;
• njohuri te mira të gjuhës angleze

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.al; brahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike