Software developer. Net 26 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë,
te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial; zbaton zgjidhje
për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike,
logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave.

Departamenti
: Digital Engineering Technologies
Pozicioni: SOFTWARE DEVELOPER. NET

Pershkrimi:
Personi i kërkuar, qe do te raportoje tek Project Manager, do të ketë për detyrë të projektojë, zhvillojë dhe mirëmbajë platformat softuerike të kompanisë në përdorim
në Departamentin DET (Digital Engineering Technologies). Ai gjithashtu do të merret me integrimin e mundshëm të këtyre platformave me sisteme tregetare të palëve të treta.
Në të njëjtën kohë me zhvillimin, ai do të jetë përgjegjës për hartimin e dokumentacionit teknik që shoqëron aplikacionet e zhvilluara dhe për përgatitjen e planeve të duhura të testimit.

Kualifikimet dhe kërkesat

• Diplomë Bachelor në Inxhinieri Informatike, Shkenca kompjuterike ose ekuivalente.
• 3 vite eksperience pune në zhvillimin e portaleve dhe aplikacioneve web-based në mjedisin .NET.
• Njohuri të shkëlqyera të gjuhës programuese C # dhe mjedisit .NET Core.
• Te kete aftësi për të zhvilluar analiza funksionale dhe specifikime teknike.
• Te kete aftësi për të modeluar dhe dizajnuar bazat e të dhënave (diagramet ER, modelet relacionale, etj.)
• Te kete aftësi për të dizajnuar dhe zhvilluar portale dhe aplikacione web-based .
• Te kete njohuri për modelet kryesore të projektimit dhe aplikimet e tyre (SOLID, etj.)
• Te kete njohuri për teknologjitë e klientit / front-end për ueb: Typescript, JavaScript, jQuery, CSS3, HTML5, XML, Json
• Te kete njohuri të shkëlqyera të gjuhës SQL dhe të DBMS kryesore SQL (MySql, Microsoft Sql Server, MongoDB, etj.)
• Te kete njohuri të shkëlqyera të mjediseve më të njohura të zhvillimit (Visual Studio, VS Code) dhe kohën e funksionimit (Tomcat, JBoss, etj.)
• Te kete njohuri të shkëlqyera të GIT
• Te kete njohuri te mira të gjuhës angleze

Te preferueshme qe plotësojnë profilin duke e bere një element preferencial:

• njohuri të gjuhëve dhe mjeteve të modelimit dhe përfaqësimit UML, BPMN
• aftësi në zhvillimin e ndërfaqeve të integrimit dhe arkitekturave të orientuara nga shërbimi (web service, SOAP / REST, WSDL, …)
• aftësi mbi Identity server
• aftësi në bazat e të dhënave NoSQL
• aftësi për arkitekturat dhe mikroshërbimet e shpërndara dhe teknologjitë përkatëse (ode messaggi, gateway, discovery, Docker, Kubernetes, ecc. )
• njohuri për të paktën një platformë për analizën, raportimin dhe integrimin e të dhënave
• aftësi në zhvillimin e aplikacioneve të realitetit të shtuar dhe virtual duke përdorur platformën Unity
• aftësi në fushën machine learning e data mining
• njohuri të Matlab, Python ose R

Shënime

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike