Software Developer 51 views

Job Expired

Përshkrimi i Punës

Zhvillon software, krijon dhe ekzekuton dizenjot për grupe të vogla të funksionaliteteve të reja. Bëhet pjesë e zhvillimit të grupeve të projekteve ose nën projekteve dhe te bëhet pjesë e ekipit të zbatimit për softwareve të zhvilluar.

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Duhet të demonstrojë aftësi dhe të ketë përvojë të nevojshme për të zhvilluar softuer në të paktën dy nga gjuhët e mëposhtme të programimit:

C, C++, C#, Java, Python, SQL, HTML, JavaScript, PHP, ose gjuhë të tjera të zgjedhura.

 • Paraqitja e ideve për përmirësimin e sistemit, duke përfshirë propozimet për kosto.
 • Rishikimi i sistemeve aktuale.
 • Ofron zgjidhje të besueshme për një sërë problemesh duke përdorur teknikat e duhura.
 • Punon ngushtë me analistët, projektuesit dhe stafin.
 •  Prodhimi i specifikimeve të detajuara dhe shkrimi i kodit të softuerit.
 • Testimi i produktit në situata të kontrolluara, reale përpara se të shkoni drejtpërdrejt·
 • Përgatitja e manualeve të trajnimit për përdoruesit dhe stafin.
 • Mbajtja e sistemeve sapo të jenë në funksionim.
 • Të jetë aftë të organizojë dhe menaxhojë fluksin e punës si edhe të respektojë afatet.
 • Aftësi në menaxhimin e faqes.
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës.

Edukimi dhe Përvoja

 • Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Inxhinieri Softwarike, Matematikë ose Fizikë ose një fushë teknike (si CIS ose IT) DHE një eksperiencë minimale prej 3 vjetësh ose një kombinim ekuivalent i arsimit dhe përvojës përkatëse.
 • Rezultate të larta Akademike
 • Demonstron njohuri dhe aftësi ne shfrytëzimin e mjeteve inxhinierike të nevojshme për kryerjen e suksesshme të funksioneve thelbësore të këtij përshkrimi të vendit të punës.
 • Duhet të demonstrojë aftësi për të kapur dhe dokumentuar kërkesat e softwarit.

Kërkesat Minimale të Gjuhëve

 • Shqip
 • Anglisht

 

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location
 • Profili Elektronike, Informatike/IT/Software, IT