Shef Finance 718 views

Job Expired

Përmbledhje e Punës:

Shefi i Financave është përgjegjës për drejtimin e të gjitha operacioneve financiare të kompanisë dhe sigurimin që të gjitha deklarimet financiare dhe fiskale të kompanisë janë të sakta dhe përputhen me standartet e kontabilitetit. Shefi i Financave gjithashtu është përgjegjës për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e stafit të departamentit të financës. Roli përfshin një gamë aktivitetesh financiare (duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare) si dhe deklarimet tatimore dhe doganore përkatëse.

 

Përgjegjësitë Kryesore:

 

 • Zhvillon dhe zbaton politikat dhe procedurat e kontabilitetit;
 • Mbikqyr përgatitjen e deklaratave financiare në përputhje me standartet e kontabilitetit
 • Menaxhon dhe mbikqyr ekipin e kontabilitetit
 • Analizoni të dhënat financiare dhe siguron sugjerime për menaxhiminm, për përmirësimin e performancës financiare
 • Siguron përputhshmërinë me të gjitha kërkesat tatimore, doganore dhe rregullatore
 • Mbikqyr dhe deklaron deklaratat tatimore mujore ose vjetore
 • Përgatit dhe mban korrespondencën me administratën tatimore dhe doganore sipas kërkesave së këtyre organeve
 • Përgjegjes për të ndjekur procedurat e kontrollit të ushtruara nga administrata tatimore dhe doganore në lidhje me dokumentacionin kontabël dhe fiskal

 

 

Kualifikimet:

 

 • Bachelor në kontabilitet ose financë
 • 5+ vite përvojë e rëndësishme në kontabilitet dhe menaxhim financiar
 • Njohuri shumë të mira të standardeve të kontabel
 • Njohuri të shkëlqyera për procedurat dhe deklarimet tatimore dhe doganore
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe për zgjidhje problemesh
 • Aftësi udhëheqëse dhe menaxhuese të forta
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërveprimi të ndërsjelltë
 • Aftësi të shkëlqyera në programet financiare dhe paketën Microsoft Office

 

 

Afati për aplikim:         19.05.2023

 

Ju lutem mbani në konsideratë që do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në një listë të shkurtuar.

Vetëm për kandidatët e përzgjedhur mund të realizohet një testim me shkrim në lidhje me përgjegjësitë kryesore dhe më tej do të bëhet një intervistë e mëtejshmë në lidhje me kompetencat.

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania
 • Rruga/Zona Maminas