Planning Engineer 403 views

Job Expired

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Holandë, me afërsisht 6,000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Pozicioni:          Planning Engineer

Departamenti:  Teknik

Vendndodhja:   Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit: Planning Engineer suporton Menaxherin e Planifikimit dhe Raportimit në detyrat e përditshme me focus grumbullimin e informacionit sipas ecurisë së projekteve, planifikimin, gjenerimin e raporteve mujore periodike të projekteve si dhe detyrave të tjera që Njësia e Planifikimit dhe Raportimit kryen.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Grumbullon informacion mbi ecurincë e projektit dhe organizimin e tij në sharefolder;
 • Azhornon grafikun e punimeve në bashkëpunim me stafin e projektit;
 • Përpilon raportet mujore/peroidike të projektit;
 • Harton raportet në fund të çdo projekti mbi ecurinë, problematikat dhe konkluzionet;
 • Ndan stafin teknik në projektet përkatëse;
 • Asiston Manaxherin me marëdhëniet e bashkëpunimit që ai ka me stafin e departamenteve të tjera dhe kantiereve në funksion të projektit;
 • Asiston Manaxherin mbi manaxhimin e të drejtave për sistemin QNAP NAS;
 • Adreson problematikat në perdorim të Sistemit Navision dhe linjën e trajnimeve të stafit për këtë system;
 • Asiston Manaxherin mbi trajnimet vjetore dhe shpërdarjen e tyre në të gjitha linjat e structures organizative;
 • Detyra të tjera që I ngarkohen nga Manaxheri i njësisë;

 

Edukimi: Të zotërojë diplomë master në Inxhinieri Ndertimi.

Kualifikime të tjera:

 • Të paktën 2-5 vjet eksperiencë pune në industri të njëjtë të dokumentuar për pozicionet përkatëse;
 • Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet, korrespondencat e biznesit, kontrata, procedurat dhe manualet teknike;
 • Aftësi për të prezantuar në mënyrë sa më efikase problematikat;
 • Komunikim i shkëlqyer verbal dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj.
 • Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXCEL, MS-PROJECT (ose PRIMAVERA) etj.
 • Njohuri në përdorimin e programit Revit përbën përparësi;

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre dhe letrën e motivimit ne linkun Mane TCI – Planning Engineer in Tirane (zohorecruit.eu)

Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

 

Afati i dorëzimit: 25/04/2022

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Komuna e Parisit, Godina nr.3, kati 1
 • Profili Ndertim