Officer i Shëndetit dhe Siguris 95 views1 application

Role Title:  Officer I Shendetit dhe Sigurise
Department:  Shendeti dhe Siguria
Reports to (role title):  Drejtori Ekzekutiv
Role Purpose: Officer i Shëndetit dhe Sigurisë është i detyruar të mbajë të gjitha dokumentet e kompanisë, duke përfshirë vlerësimet vjetore sipas ISO. Sigurimi i sistemeve të sigurta të vendeve te punës që janë në fuqi dhe duke dhënë udhëzime dhe trajnime se si të përmirësojmë sigurinë.
Key Acountabilities:
 • Siguron zbatimin e legjislacionit, rregullat dhe standardet e reja ose ato ekzistuese të H&S që përfshijnë inspektimin e kompanisë dhe HSE e kontraktorëve, trajnimin për parandalimin e zjarrit, shëndetin dhe kuptimin e rregullave të sigurisë në punë për të gjithë punonjësit.
 • Zbatimi i rregullorës H&S për të gjitha pozicionet e punës, dhe kontrolli dhe sigurimi I veglave te punes dhe menaxhimi I dosjes qe kerkohet nga Inspektoriati shtetëror I punës.
 • Vlerëson dhe rregullon procedurat dhe politikat e sigurisë në punë në dobi të punonjësve.
 • Raporton dhe analizon të dhënat mbi drejtimin e mjeteve për të gjithë personat që drejtojnë një mjetë në levizje(makinë).
 • Përgatit dhe zhvillon trajnime për sigurinë në punë për punonjësit e rinj dhe ato ekzistues në bashkëpunim me Keshillin e Siguris në Punë.
 • Siguron dhe respekton kolaudimet përkatese për disa lloje kategori vegla pune të TM duke siguruar certifikatat përkatëse pas Kolaudimit.
 • Koordimi dhe monitromimi me Prokurimet në lidhje me sigurimin në kohë të veglave të punës, vecanerisht ato elektrike.
 • Informon dhe bashkëpunon me Kryeinxhinierin në lidhje me Vlerësimin e riksut për cdo pozicion pune në kompani.
Knowledge / Skills / Experience required: (Include Professional / Technical and Personal Attributes)
 • Eksperiencë e mepërshme në fushën e HSE.
 • I aftë për planifikimin për parandalimin e rrezikeve në ambientet e punës dhe jo vetëm.
 • I aftë për të deleguar në menyren e duhur informacionet dhe detajet në punë .
 • Njohja e mire e programeve kopmjuterike.
 • Njohja e autocad përben avantazh.
 • Njohës I gjuhës Angleze.
 • I aftë të punojë I pavarur.
 • I aftë të përballojë fluksin e punës në rastet që do jetë e nevojshme.

E-mail: elisena.domi@telelinkinfra.com

Tel: 0686002623

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Telekomunikation