Arkiviste – Protokoliste New 637 views

Job Expired

Shoqeria ‘Eurogjici SECURITY’ kerkon te punesoj Arkiviste / Protokolliste, si me poshte:

• Të sigurojë ruajtjen dhe sigurinë e të gjitha akteve dokumentare që kanë hyrë në arkiv;
• Pranon dhe përpunon dokumentet hyrëse dhe dalese;
• Marrin pjesë në krijimin e një liste të rasteve të pranuara;
• Të mbajë një regjistër të përhershëm të dokumenteve të pranuara;
• Përgatitja e materialeve për fshirje ose shkatërrim, nëse periudha e ruajtjes së tyre ka skaduar;
• Te ofrojnë kërkim të shpejtë dokumenti i kërkuar për të cilat është e nevojshme të krijohet dhe të mbahet një direktori e përshtatshme;
• Lëshon, me kërkesë zyrtare, kopjet ose origjinalet e kërkuara të dokumenteve arkivore.
• Kryen punë për arkivimin e dokumentave hyrese dhe dalese sipas dosjeve perkatese.
• Organizon ruajtjen dhe siguron sigurinë e dokumenteve të marra në arkiv.
• Pranon dhe regjistron dokumentet e marra për ruajtje nga njësitë strukturore, të kompletuara me punë në zyrë.
• Në përputhje me rregullat aktuale, kodon njësitë e ruajtjes, sistemon dhe vendos dokumentat dhe mban shënime për to.
Aplikant duhet te plotesoj kriteret e meposhtem:
• Te kete mbaruar arsimin e lart.
• Te kete minimunim 1 vit pune eksperience
• Kujtesë e mire, aftësia për të analizuar një sasi të madhe informacioni në hyrje;
• Vëreni detajet më të vogla, karakter i qetë, jo i shpejtë;
• Rregullsi dhe aftesi aftësi organizative;
• Dëshira për të punuar.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga Adem Jashari Lagjia Nr 8 Hyrja 10 Ap 3 Tirane
  • Tel/Mob +355682002530