MENAXHER PROJEKTI 45 views

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë shume vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

MENAXHER PROJEKTI

 

 

DETYRAT E POZICIONIT

– Zhvillon fushata periodike prokurimi në funksion të projektit-preventivit, sipas kontratës të nënshkruar dhe nevojave të kompanisë, për produktet që kërkohen për zbatimin e tij.

– Ndjek dhe finalizon kontratën me furnitorët e rinj ose ekzistues, pas fushatës së prokurimit.

– Harton dhe zbaton strategji efikase për reduktimin e kostove për prokurimet e projektit

– Garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërë të mundur rakordimin me grupet e punës dhe materialeve.

– Përfaqëson kompanine me pale të treta për çeshtjet e lidhura me nënkontraktorët.

– Analizon dhe interpreton në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e projektit në lidhje me prokurimet dhe e paraqet informacionin në raporte tek Administratori dhe Investitori i kompanisë.

– Analizon kërkesat për materiale, vegla, mjete ndihmese nëse janë në përputhshmeri me projektin elektrike dhe dergon ato tek furnitori per ti kaluar ne porosi prane furnitorit perkates.

– Kur është e nevojshme përgatit dhe propozon për ofertim kërkesat të projektit për zëra të parashikuara në kontrate.

– Menaxhon korrespondecen dhe dokumentat e projektin në perputhje me kontraten ose sipas praktikave të kompanise.

– Negocion dhe zgjidh kërkesat e klientiteve/kleringut.

– Përfaqeson kompaninë në takime nga investitori/kontraktori lidhur me projekitn.

– Menaxhon faturimin e objektit duke u dakortesuar me departamentin e Finaces dhe të dorezoje në kohë dokumentacion e kërkuar për të mundesuar faturimin mujore.

– Përgatit dhe dorezon tërë dokumentacionin për procedurat e mbylljes së projektit sipas kontratës ose sipas kërkesave të investitorit.

– Kryen post analiza për kostot e projektit, për të përcaktuar vende me hapesira për përmirësime në projekte të tjera.

 

 

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diplomë të shkollës së larte ne Fakultetin Ekonomik, Arkitekture, Inxhinieri Ndërtimi, Hidro etj..

Eksperienca: Preferohet të paktën 5 vjet eksperience pune në sektorin e ndërtimit.

Aftësi:

– Të zotërojë shumë mire gjuhën Angleze dhe Italiane.

– Të ketë aftesi shumë të mira manaxheriale, komunikuese, organizuese dhe planifikuese.

 

 


Menyra e aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

JU MIREPRESIM !


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personaledhe do të përdoren vetëm për qëllime rekrutimi

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 23 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr."Abdyl Frasheri", Sheshi Wilson - Tirane
  • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime