Koordinator /e Eventesh (Marketing) 39 views1 application

Job Expired

ACREM është pjesë e BALFIN Group e specializuar në ofrimin e menaxhimit të pasurive të paluajtshme. ACREM është kompania menaxhuuese e Qendrave tregtare TEG dhe QTU, si dhe TLP, Rolling Hills, dhe Ambasador 3. Me një rrjet profesionistësh ACREM, ofron një paketë të gjërë shërbimesh si: Konsulencë Financiare, Marketing, Qiradhënie dhe Administrim.

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër dhe Holandë, me afërsisht 5,200 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

Pozicioni:         Koordinator/e i/e Eventeve

Departmenti:   Marketing

Location:         ACREM, Tiranë

 

Përshkrim i Pozicionit të Punës:

Koordinatori/ja i/e Eventeve është përgjegjës/e për propozimin, përpunimin e eventeve marketing dhe ideve promovuese në përputhje me kërkesat e qendrës tregtare dhe nevojat e qiramarrësve. Përgatit dhe dorëzon të gjithë materialet e kërkuara për qëllime informative ose promovuese në mbështetje të fushatave të qendrave tregtare ose imazhit të kompanisë. Raporton tek Menaxheri i Marketingut.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të ndertojë në bashkëpunim me drejtuesin e departamentit strategjinë vjetore për secilën qendër në lidhje me organizimin e eventeve.
 • Të krijojë planin vjetor të eventeve në linjë me strategjinë për secilën qender duke i diferencuar ato.
 • Te krijojë dekore apo tematika të ndryshme për qendrat referuar festave të ndryshme apo organizimeve të krijuara nga vetë Departamenti.
 • Të jetë i /e përditësuar me ndodhitë jashtë vendit dhe praktika të qendrave tjera huaja.
 • Të ketë dhe krijojë kontakte të kompanive të organizimit të eventeve brenda dhe jashtë vendit dhe të sjelli vazhdimisht ide novatore.
 • Të merret me zhvillimin e eventit duke përdour burimet brenda dhe jashtë kompanisë.
 • Të realizojë evente cilësore me pjesëmarrje të lartë numri vizitorësh.
 • Të arrijë objektivat vjetor të numrit të eventeve të parashikuara.
 • Të arrijë numrin e pjesëmarrësve të targetuar për secilin event.
 • Të zhvillojë evente që i vijnë në ndihmë fushatave madhore të qendrave
 • Të zhvillojë plan eventesh diferencues për secilen qender që secila të konkurojë me njëra-tjetrën.
 • Të mbajë marrëdhenie me departementin e Pokurimeve dhe të ndjeki të gjitha proçeset me përpikmëri.
 • Të ruajë, të mirëmbajë dhe dokumentojë me përpikmëri dhe me detaje të gjitha dokumenat përaktëse për secilin event referuar proçedurave të kompanisë
 • Të përmirësojë proçese aktuale për mirëmbajtjen e materialeve që përdoren në evente duke i ricikluar ato.
 • Të jetë i/ e aftë të perdori mediat sociale për të pasqyruar eventet e qendrave si dhe të përditësohet me zhvillimet e reja në keto platforma duke i vendosur në funksion të zhvillimit të suksesshem të eventeve.
 • Të manaxhojë shitjen e hapësirave promocionale në qendrër që të siguroj te ardhura shtesë për departamentin si nga dyqanet e qendrave dhe nga partnerët.
 • Të krijojë dhe menaxhojë kontratat promocionale së bashku me dokumentacionin në dosjet përkatëse
 • Të përditësojë SharePoint e brendshëm me çdo kontratë të promocioneve dhe mbani shënim datat e hyrjes në fuqi të kontratës.
 • Siguroni raportin e marketingut për kontratat e promocionit çdo muaj për ekipin e financës

 

Kërkesat e Pozicionit:

 • Së paku 3-4 vjet përvojë në të njëjtin pozicion ose pozicione të ngjashëm
 • Diplomë Bachelor (preferohet MBA)
 • Aftësi të shkëlqyera të punës në grup
 • Rrjedhshmëri në gjuhën angleze (preferohet njohja e gjuhëve të tjera të huaja)
 • Njohuri të shkëlqyera kompjuterike

 

Kulifikime dhe aftësi te tjera:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi/ prezantimi/ të folurit në publik
 • Metodik/e dhe i/e organizuar
 • Mendim krijues, ide inovatore dhe aftësi të forta analitike.
 • Multitasking
 • I / E aftë për të performuar mire nën presionin e afateve.

Kushtet e Punës: BALFIN Group ofron një paketë tërheqëse përfitimesh, duke përfshirë një shpërblim të drejtë në vlerësimin e meritës dhe performancës

 

 

Mënyra e aplikimit*:

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV-në brënda datës 20/11/2022 në këtë adresë: hr@acrem.al

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 14 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime