JURIST/E 793 views8 applications


DIMENSION HR 
po kërkon të rekrutojë për një nga klientët e saj një JURIST/E

DETYRAT E POZICIONIT

 • Hartimi i kontratave të llojeve të ndryshme;
 • Aplikimi per Licenca te kompanise
 • Plotesimi i dokumentave ligjore sipas DST te tenderave ku perfshihen dokumenta si me poshte dhe te tjera sipas rastit:

-Vertetime penale/ civile gjykata për tendera
-Vertetime nga prokuroria për tendera
-Vertetim mosperjashtim tendera e-albania
-Vertetim debie OSHEE
-Të tjera sipas dokumentacionit tenderit

 • Konceptimi i ankimeve, padive, akteve të tjera proceduriale gyqësore si dhe shkresave administrative
 • Ndjekja e procedurave të registrimit dhe veprimeve te tjera administrative në drejtoritë vendore
 • Përgatitja dhe depozitimi në QKB i të gjitha akteve tregtare për çështjet tregtare të shoqërisë;
 • Kryerja dhe ndekja e procedurave për përfitimin e lejeve dhe licencave të nevojshme në kuadër të veprimtarisë së shoqërisë;
 • Përgatitja e dokumentacionit juridik për pjesëmarrjen e shoqërise në prokurime publike.
 • Draftim kontrata me pale te treta (furnizim/ blerje/ shitje/ kredi etj) sipas nevojes.
 • Ndjekje e ceshtjeve me process permbarimi apo ceshtjeve gjyqesore
 • Aplikimet ne E-albania, qe nuk aplikohen ne QKB
 • Shqyrton dokumentacionin e duhur dhe interpreton ndikimin e ligjeve, të rregulloreve, të politikave te shoqerise dhe të procedurave të ndryshme.
 • Eshtë përgjegjës për të siguruar përputhjen ligjore.
 • Realizon detyra të tjera dhe akte te tjera juridike kurdoherë që kërkohen nga supervizorët .


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Të jetë diplomuar në Fakultetin e Drejtisë.
Eksperienca: Të ketë eksperiencë pune 3 vite në këtë profil.

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi shumë të mira analizuese, argumentuese, të formulimit të qartë të mendimit juridik dhe shkrimit sipas standardeve ligjore;
 • Të zotërojë anglishten ligjore në mënyrë profesionale;
 • Të ketë njohuri të programeve kryesore të Microsoft Office etj;
 • Të ketë aftësi shumë të mira negocimi, komunikimi, prezantimi dhe pune në grup;

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al me subjekt «JURISTE»
Bazuar ne aplikimin tuaj, Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!


*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 35 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime