Jurist/e 102 views1 application

Shoqeria Polaris shpk eshte nje shoqeri qe operon ne fushen e ndertimit, tregtimit dhe design-it. Ne kuader te zgjerimit kerkojme te punesojme nje jurist/e. Kandidatet duhet te :

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Perfaqeson shoqerine prane institucioneve administrative , ndjek te gjithe proceset e e shoqerise si :
  pajisjen me leje ndertimi, leje shfrytezimi, hipotekimin e pallateve dhe rezidencave, verifikimin hipotekor te pronave dhe cdo procedure tjeter te nevojshme per ndertimin e nje objekti ;
 • Harton dhe rishikon ne menyre efektive kontratat e blerjes dhe shitjes, prokurimeve dhe kontratave te ndertimit;
 • Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore te shoqerise;
 • Pergatitjen e dokumentacionit per tender / koncesion;
 • Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave te prokurimit deri ne dorezimin e objektit nga shoqeria;
 • Informohet dhe raporton cdo ndryshim ne ligjin e biznesit dhe rakordon me departamentet dhe punonjesite per te pasqyruar ne menyre sa me efektive keto ndryshime ligjore
 • Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha;
 • Kryerja e korrespodences me institucionet /persona juridike ose Fizike
  Kualifikimet/Kerkesat:
 • Te kete mbaruar Fakultetin Juridik, Diplome Master;
 • Te kete aftesi shume te mira ne formulimin e qarte te mendimit juridik dhe shkrimit te tij;
 • Aftesia per te punuar ne menyre bashkepunuese dhe efektive, aftesine per te kuptuar dhe zhvilluar dhe per te shpjeguar zgjidhje ligjore;
 • Njohuri shume e mire e ligjit mbi Shoqerite Tregtare, Kodin Civil dhe Kodin e Procedures Civile;
 • Njohuri mbi ligjin e Prokurimeve Publike;

Personat e interesuar te dergojne Cv-te  e tyre ne adresen e mail: info@polaris.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job