JURIST/E 148 views

Job Expired

Infosoft Group shpk, kerkon te punesoje:

 

JURIST/E

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha.
 • Hartimi dhe negocimi i kontratave te ndryshme (shitjeje, qeraje etj…)
 • Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime.
 • Pergatitje te prokurave dhe autorizimeve të ndryshme
 • Hartim te shkresave me karakter administrativ drejtuar institucioneve të ndryshme
 • Përgatitja e vendimeve të asamblesë te kompanive të grupit

 

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplome universitare e nivelit te dyte, Fakulteti i Drejtesise
 • Minimalisht 3 vjet eksperience pune si jurist/e
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Njohuri te Ligjit mbi Shoqerite Tregtare
 • Njohuri te Kodit Civil
 • Njohuri te Kodit te Procedures Civile
 • Njohuri te Kodit mbi “Procedurat Administrative ne R.Sh
 • Njohuri te Kodit te Punes dhe legjsilacionit per sigurine dhe shendetin ne pune
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Aftesi shume te mira organizative dhe aftesi te punes ne grup
 • Aftesi komunikative verbale dhe ne shkrimin e materialeve tekniko-administrative

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software