IT 61 views1 application

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon IT me karakteristikat si më poshtë:

-Diplomё Master nё kёtё fushё, tё perfituar nё institucione arsimore universitare brenda apo jashtё vendit.

-Të ketë njohuri mbi database dhe network

-Të ketë eksperiencë në punë dhe të ketë aftesi të mira bashkëpunuese që të punojë në grup.

-Të jetë njohës i gjuhes Italiane dhe Angleze.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 20 tetor  2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al  dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
  • Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi