Inxhinier QA/QC MGallery Hotel, Green Coast | ManeTCI 75 views1 application

Job Expired

Kompania Mane TCI, pjesë e Grupit BALFIN, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, Mane TCI është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

 

 

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër dhe Holandë, me afërsisht 5,200 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

Pozicioni: Inxhinier QA/QC Green Coast MGallery Hotel

Departamenti: Teknik

Vendndodhja: Palasë

 

Përmbledhja e Pozicionit: Inxhinier QA/QC është përgjegjës që kompania të përmbushë kërkesat ligjore dhe kërkesat e derivuara nga procedurat e cilësisë. Ndjek zbatimin e procedurave me nënkontraktorët, procesin e testeve laboratorike për kampione të ndryshme materialesh dhe sigurohet që çdo gjë është në përputhje me standardet.

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të sigurohet se kompania përmbush kërkesat ligjore dhe kërkesat e derivuara nga procedurat e cilësisë;
 • Të përmirësojë dhe implementojë procedurat e kompanisë;
 • Ndjekjen dhe auditimin e çdo departamenti për zbatimin e procedurave të cilësisë sipas kompanisë;
 • Ndjekjen e procesit që kryhet nga inxhinierët e caktuar në objekt për marrjen e mostrave dhe analizimin e tyre në laboratorët e akredituar dhe të licencuar nga DPSH. Sigurohet që të jenë dokumentuar rezultatet e testit, procesin e monitorimit dhe regjistrimin e të dhënave;
 • Përgatitjen e dosjeve të cilësisë për materialet specifike të importit që nuk ka mundësi të analizohen në laboratorët tanë;
 • Ndjekjen e zbatimit të cilësisë në procese të ndryshme teknologjike gjate zbatimit të punimeve;
 • Hartimin e recepturave për betonet e veçanta dhe të llaçeve;
 • Hartimin e proces-verbaleve për materialet dhe punimet me cilësi të dobët;
 • Plotësimin e dokumentacionin përkatës të cilësisë çdo objekt;
 • Ndjekja e kontrollit të cilësisë së punimeve për të gjitha kantieret e ndërtimit;
 • Mbikëqyr zërat e punës për të siguruar standarde cilësie krahasuar me specifikimet teknike;
 • Ndihmon ekipet ose nënkontraktorët për të zbatuar informacionin që ndikon në përmirësimin e procesit dhe zgjidhjen e çështjeve të cilësisë;
 • Në mënyrë periodike kryen trajnime të stafit teknik për cilësinë;
 • Detyra të tjera që i ngarkohen;
  Edukimi: Të zotëroje diplomë universiteti në Inxhinieri Ndërtimi, preferohen kualifikime specifike për pozicionin. 

  Kualifikime të tjera:

  • Certifikatë që tregon pjesëmarrjen në kurse specifike për cilësinë;
  • Njohuri shumë e mirë e standardeve të cilësisë;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
  • Aftësi për të punuar në skuadër dhe për të gjetur zgjidhje;
  • Aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale;
  • Njohuri shumë e mirë në përdorimin e programeve kompjuterike (Paketa Microsoft Office, etj.).

   

  Mënyra e aplikimit:

  Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit në hrconstruction@manetci.al

  Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

   

  Afati i dorëzimit: 11/01/2023

  *Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Plotësimin e dokumentacionin përkatës të cilësisë çdo objekt;

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Ndertim