Inxhinier Ndertimi 95 views

Kerkohet
Inxhinier Ndertimi
Objekte Civile dhe Infrastrukture
#email: info@alesio2014.al
#tel: 0688088515

Detyrat
• Përpilimi dhe menaxhimi i të gjitha dokumenteve teknike ligjore te kantierit.
• Krijimi dhe respektimi i një plani pune në përputhje me grafikun e pergjithshem te punimeve si dhe ndjekja e ecurise se punimeve ne baze te grafikut.
• Sigurimi që të gjitha rregulloret të ndiqen në përputhje me ligjin aktualisht në fuqi duke kontrolluar punën në përputhje me projektin, kushtet teknike dhe kushtet e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.
• Zgjidhja e çështjeve teknike në përputhje me zbatimin e projektit.
• Zbatimi i punimeve ne kantier sipas projektit te miratuar
• Jep zgjidhje nga ana teknike per problemet gjate punimeve.
• Dorezon dokumentacionin teknik te kerkuar nga Mbikeqyresi i punimeve.
• Pergjegjese per sigurimin teknik ne kantier.
• Detyra te tjera qe nuk jane permendur specifikisht me siper, dhe qe jane ne funksion te permbushjes se
detyrave nga ana e tij.
• Siguron që cilësia e punimeve është sipas standarteve të duhura duke mbikqyrur dhe kontrolluar ecurinë e
punimeve në kantiere;
• Siguron që të gjitha kërkesat dhe/ose objektivat e projektit janë të dokumentuara sic duhet;
• Siguron që dokumentacioni i projektit të jetë i plotë dhe aktual;
• Siguron asistence administrative dhe inxhinerike tek sipërmarrësit e ndërtimeve, të kontraktuesit, për të
zgjidhur paqartësitë dhe problemet dhe siguron përfundimin e suksesshëm të projektit;
• Përgatitjen e raporteve periodike në lidhje me ecurine e projekteve;
• Orienton vartësit në procesin e punës.

Kualifikimi
• Diplomë ne Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit.
• Minimumi pesë vjet eksperience pune, kryesisht në objekte civile.
• Njohje me softuerin AutoCAD, Pakete Office, njohja me programet themelore si dhe me SAP (ose aplikacione të krahasueshme).
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

Te interesuarit te dergojne CV ne email : info@alesio2014.al
Te perzgjedhurit do te kontaktohen nga stafi drejtues.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë, Durrës, Krujë, Fushë Krujë
  • Rruga/Zona Rruga Lord Bajron
  • Tel/Mob 068 808 8515
  • Profili Ndertim