INXHINIER NDERTIMI (ZBATIM) 255 views

Kompania “SALILLARI shpk” kerkon te punesoje INXHINIER NDERTIMI (M) NE ZBATIM (TE JETE ME BANIM NGA ZONA: FIER, LUSHNJE, BERAT)

PERSHKRIMI I POZICIONIT
Inxhinieri i Zbatimit ka si detyre funksionale organizimin dhe drejtimin e punimeve te ndertimit ne perputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet, grafikut te miratuar deri ne fazen e dorezimit te objektit.

DETYRAT KRYESORE

 • Shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar;
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi;
 • Zbaton plan-organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret per diskutim apo miratim.
 • Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
 • Merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;
 • Zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve;
 • Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet;
 • Harton ne menyre te vazhdueshme librezen e masave per punimet qe kryhen;
 • Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit;
 • Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
 • Kerkon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene te shoqeruara me certifikata origjine dhe cilesie konform specifikimeve teknike;

KRITERET E KERKUARA

Edukimi/ Kualifikimi Të ketë përfunduar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Profili Infrastukture
Gjuhe te huaja Anglisht ne nivel te larte
Njohuri kompjuterike Microsoft Office, Project, Autocad.Sap. Etap
Mosha Deri 45 vjeç
Eksperienca e kerkuar Mbi 5 vjet eksperience.

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e-mail: hr@salillari.al

Cel : 0682055689

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Rruga “Bilal Sina”
 • Profili Ndertim