HR MANAGER 15 views


Dimension
 po kërkon të rekrutojë një 
HR MANAGER për një kompani të madhe që operon në sektorin e energjisë së rinovueshme.


DETYRAT E POZICIONIT

 • Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin dhe zhvillimin, vleresimet e performances, praktikat e panaireve te punesimit , asistencë ndaj punonjësve.
 • Menaxhon praktikat e administrimit dhe kompensimit per punonjesit (kontratat, pagat,shperblimet etj) dhe marredheniet me ZP, inspektoriatin e punes etj.
 • Zbaton, interpreton dhe monitoron zbatimin në përputhje me Kodin e Punës dhe me politikat e kompanise per procedurat e brendshme të Burimeve Njerëzore.
 • Zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar departamentit të Burimeve Njerëzore.
 • Zhvillon apo modifikon rregulla, politika apo standarte, ndjek ndryshimet e legjislacionit ne fuqi dhe aplikon ndryshimet.
 • Siguron përputhje me Ligjet Shtetërore të aplikuara në rregulloret dhe /ose rregullat e kompanisë, standartet dhe udhëzimet etj.
 • Funksionon dhe punon pro-aktivisht me menaxherët për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e problemeve në Burimet Njerëzore.
 • Supervizon dhe keshillon stafin per tu perqasur sa me shume me vlerat e kompanise, per te rritur frymen e grupit, komunikimin dhe arritjen e objektivave.
 • Udheheq procesin per rishikimin e pershkrimeve te punes, monitorimin e detyrave dhe ngarkeses se punonjesve.
 • Bën gjykimin final me përgjegjësi për vendime te ndryshme te menexhimit te BNj.
 • Raporton tek Drejtori ekzekutiv, inicion politika dhe zhvillime specifike, qe rrisin motivimin dhe performancen e ekipitDetyra menaxheriale per Departamentin e BNJ

 • Ndan detyrat dhe përgjegjesitë për stafin në varësi edhe kontrollon zbatimin e detyrave në afat shkurter dhe afat vjetor;
 • Ndjek dhe drejton zhvillimin e stafit, iu komunikon për pritshmeritë e kompanisë;
 • Identifikon nevojat për trajnim;
 • Bën vlerësimin e performancës për stafin në varesi dhe benefitet për ta.
 • Bën takime të rregullta periodike, për ecurinë dhe problematikat e shitjeve dhe strategjitë e marketingut;
 • Detyra të tjera që i caktohen;


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diploma Universitare përbën avantazh.
Eksperienca: Preferohet mbi 5 vjet eksperienc ne funksionet e menaxhimit te BNJ.

Aftësi:

 • Eksperience ne formulimin e politikave, ne zhvillimin dhe zbatimin e strategjive te reja dhe procedurave.
 • Të ketë njohuri teknike në lidhje me sa më poshtë
 • Parime, teori dhe praktika të menaxhimit të burimeve njerëzore të personelit
 • Parime, teori dhe teknika të klasifikimit të punës dhe/ose analiza pune
 • Aktet standarte te legjislacioni te punësimin
 • Parime, teori dhe praktika të rekrutimit dhe përzgjedhja
 • Parime, teori dhe praktika të trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve
 • Parime, teori dhe praktika të vlerësimit të punonjësve
 • Aftesi ne zhvillimin e buxheteve financiare dhe menaxhimin e burimeve
 • Aftesi nderpersonale, komunikim, profesional verbal dhe te shkruar.
 • Aftesi per te komunikuar dhe ndervepruar me drejtuesit dhe punonjesit e te gjitha niveleve.
 • Aftesi per te motivuar ekipet dhe per te menaxhuar ne te njejten kohe projekte te ndryshme.
 • Aftesi per te kontrolluar të tjerët duke u caktuar/drejtuar punën, drejtuar vlerësime tek punonjësit, trajnime te staff-it dhe zhvillim, duke marrë veprime të përshtatshme disiplinuese/korrektuese etj.
 • Aftesi shume te mira ne programet kompjuterike ,paketen office etj
 • Komunikon me njerëzit me një sjellje që tregon, ndjeshmëri, takt dhe profesionalizëm.
 • Vlerëson informacionin ndaj një vendosje standartesh.
 • Aftesi shume te mira ne gjuhen anglisht .

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonërekrutime@dimensionhr.al me subjekt « HR Manager »
Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 34 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rr.
 • Profili Konsulence, Punesim, Sherbime