Hidraulik 115 views

Job Expired

ACREM është pjesë e BALFIN Group e specializuar në ofrimin e menaxhimit të pasurive të paluajtshme. ACREM është kompania menaxhuuese e Qendrave tregtare TEG dhe QTU, si dhe TLP, Rolling Hills, dhe Ambasador 3. Me një rrjet profesionistësh ACREM, ofron një paketë të gjërë shërbimesh si: Konsulencë Financiare, Marketing, Qiradhënie dhe Administrim.

 

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Zvicër, Kroaci dhe Holandë, me afërsisht 5,200 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me shumicë dhe pakicë, sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, mediat dhe logjistikën. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

 

 

Pozicioni:          Teknik Hidraulik

Departmenti:    Mirëmbajtje Teknike

Vendodhja:       QTU

 

Përshkrim i Pozicionit të Punës

 

Tekniku Hidraulik në Departamentin Teknik në Qëndër Tregtare është përgjegjes për kryerjen e instalimeve, mirëmbajtje & riparime të ndryshme të sistemit hidraulik të qëndres në tërësi si dhe njësive të veçanta (dyqaneve) dhe zyrave.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 

 1. Mirëmbajtja e sistemit të furnizimit me ujë sanitar.
 2. Mirëmbajta e sistemit të furnizimit me ujë nga puset.
 3. Mirëmbajtja e sistemit të impiantit të trajtimit të ujit.
 4. Mirëmbajtja e sistemit sprinkler dhe hidrant.
 5. Mirëmbajtja e sistemit të paneleve diellore.
 6. Mirëmbajtja sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ujra shiu.
 7. Mirëmbajtja e pajisjeve dhe aksesoreve hidrosanitare.
 8. Mirëmbajtja e sistemit të vaditjes.
 9. Mirëmbajtja e sistemit hidraulik të kondicionimit.
 10. Të kontrollojë nivelin e ujit në depozitat për përdorim të brëndshëm dhe depozitat e sistemit sprinkler.
 11. Të kontrollojë gropën septike, ndarësin e papastertive, pusetat dhe sifonet e lavamaneve.
 12. Të kontrollojë nivelin e zbutesit të ujit dhe të hëdhë kripë nese duhet.
 13. Të kontrollojë dhomën e pompave për ndonjë anomali.
 14. Të kontrollojë filtrat e ujit në sistemin e pompave dhe të bëj pastrimin apo ndërrimin sipas nevojave.
 15. Ti përgjigjet thirrjeve për difekte dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm, si dhe ti raportojë eprorit nëse është e nevojshme.
 16. Kryerja e detyrave te tjera sipas nevojave te qendres apo njesive te vecanta te cilat ngarkohen nga menaxheri apo supervizoret perkates

 

Kërkesat e pozicionit të punës:

 

 1. Edukimi:

–  Preferohet Shkollë Teknike Profesionale ose Kurs kualifikimi në profil

 

 1. Eksperiencat e punës:
 • Rreth 4-5 vjet në të njëjtin profil,

 

 1. Kualifikime të tjera:
 • Njohuri mbi Sistemet Hidraulike
 • Njohuri mbi sistemet e Zjarrit
 • Njohuri mbi sistemet Hidrant
 • Njohuri mbi sistemet HVAC
 • Kurs kualifikimi dhe çertifikate për punime hidraulike (përbën avantazh)

 

 1. Aftësi të tjera:
 • Të ketë aftësi të mira të etikës dhe komunikimit;
 • Të ketë aftësi të mira organizative dhe të bashkëpunimit në grup;
 • Të jetë person energjik dhe me vetëmotivim të lartë në punë;
 • Të ketë aftësi shumë të mira ndërpersonale.

 

Kushtet e Punës: BALFIN Group ofron një paketë tërheqëse përfitimesh, duke përfshirë një shpërblim të drejtë në vlerësimin e meritës dhe performances

 

Mënyra e aplikimit*:

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e mëposhtme:

 • CV;

 

nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim:

 1. Me e-mail:  hr@acrem.al
 2. Duke dërguar me postë ose aplikim i drejtëperdrejtë në adresën e mëposhtme:

“Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë, Lundër, Tiranë, Shqipëri”

Afati i dorëzimit:  deri në datë 24/08/2023.

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime