Financiere 53 views1 application

GoTech vjen me oferten e radhes:
kerkohet

Financiere

Misioni:
Ky pozicion siguron kontabilizimin ne kohe dhe saktesi te transaksioneve te blerjeve/Shitjeve .Eshte pergjegjes per regjistrimin e faturave te blerjes / Shitjes/ Credit note nga furnitoret dhe per shperndarjen e shpenzimeve te nderlidhura me magazinimin e mallrave. Komunikon ne vijimesi me eprorin dhe kryen kontrolle te tjera kontabel sipas udhezimeve.

Pergjegjesite kryesore;

 1. Komunikon dhe koordinon me personat pergjegjes te departamentit te Servisit/Finances dhe Logjistikes dhe kujdeset qe te marre dokumentacionin e plote lidhur me blerjet/importet dhe magazinimin.
 2. Celja e kartelave te pjeseve te kembimit ne system dhe Hartimi I Orderave te blerjes per pjeset e kembimit
 3. Kontrolli dhe regjistrimi I sakte ne sistem I gjithe faturave te blerjeve te mallrave/CN-ve per Servisin nga furnitoret e huaj dhe ata vendas.Kontrolli dhe regjistrimi I deklaratave doganore dhe faturave tatimore per mallrat.
 4. Ben kontabilizimin e te gjitha shpenzimeve te nderlidhura me blerjen dhe magazinimin e mallit, perfshire shpenzimet e transportit, shpenzimet e doganes, etj, duke nxjerre koston per artikull magazine.
 5. Dergon informacion per cdo hyrje ne magazine si dhe kalkulimin e kostove per hyrjet e reja.
 6. Ben kontroll ditor e mujor per llogarite e lidhura me koston e mallrave dhe llogarine e ndryshimit te gjendjes se mallrave.
 7. Hedhja e faturave te shitjes dhe kthimit ne system per pjeset e kembimit /sherbimet dhe artikujt e ardhur ne Servis per tu riparuar.
 8. Arketimi ne system per shitjet e pjeseve te kembimit dhe per sherbimet dhe kontrolli i debitoreve te lidhur me Servisin .
 9. Pergatit dhe kontrollon librin e Shitjeve mujore per Servisin.
 10. Suporton ne rakordimet me debitoret /Kreditoret sipas kerkeses nga eprori .
 11. Mbajtja e archives per urdhrat e punes , kontrolli dhe rakordimi i tyre me databazen e sherbimit te klienteve Mban nje standart te larte etik dhe profesional ne punen si kontabilist/e duke ndjekur politikat e kompanise, parimet, standartet dhe praktikat e shendosha te kontabilitetit ne punen e perditshme.
 12. Punedhenesi mund t`i caktoje punemarresit dhe detyra te tjera pervec atyre te parashikuara, bazuar ne nevojat e kompanise.

Kërkesat e pozicionit:

 1. Kandidatet të kene perfunduar studimet per Finance, profili Kontabilitet, studimet master do te perbejne avantazh;
 2. Te kete eksperience pune ne kete pozicion ose pozicione te ngjashme te pakten 3 vite;
 3. Te jete perdorues i mire i paketes; Microsoft Office dhe te njohe sistemet e kontabilitetit;

Eksperienca profesionale:

 1. Te kete aftesi per te punuar ne grup dhe aftësi të shkëlqyera në komunikim me eprorët dhe kolegët;
 2. Aftësi të shkëlqyera në komunikim me eprorët dhe kolegët.

Te gjithe personat e interesuar mund te dergojne nje kopje te CV dhe Leter interesi prane adreses se e-mail: hr@gotech.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook