EKONOMIST KONTABEL 150 views

Shoqeria “WELL” Sh.p.k., me Zyra Qendrore ne Autostraden Tirane – Durres, pjese e Alkos Group Albania, ne kuader te zhvillimit te metejshem te aktivitetit shpall vakant pozicionin Ekonomist Kontabel (niveli Senior).

Ekonomisti (Kontabel) eshte pergjegjes per pergatitjen e informacionit financiar dhe kontabilizimin e veprimeve financiare, kryen regjistrimin e te gjitha te dhenave financiare ne sistemin kontabel te Shoqerise, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, levizjet bankare, etj.

Planifikon, koordinon dhe drejton veprimet financiare ne konsultim me menaxheret e larte dhe me bordin drejtues te shoqerise.

DETYRAT

 • Menaxhon te gjitha operacionet dhe transaksionet financiare, perllogaritja kostove te importit, pagesat e banking;
 • Trajton mbylljet mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Rakordon llogarite e pagueshme dhe te arketueshme;
 • Siguron pagesat bankare ne kohe (E-banking);
 • Llogarit taksat dhe pergatit deklaratat tatimore;
 • Ben deklarimet mujore sipas afateve te percaktuara nga dpt (e-filling) dhe ekzekutimin e pagesave, (librat shitje-blerje, fdp e tvsh, deklarata e tatimit ne burim, listpagesa, tatim fitimi) etj.
 • Menaxhon bilancet dhe pasqyrat e fitimit / humbjes;
 • Raporti mbi qendrueshmerine financiare dhe likuiditetin e kompanise;
 • Raportime mujore (bilanc, pash, cashflow)
 • Realizon perdorimin me efiçence dhe efektivitet te burimeve financiare duke respektuar parimet e transparences, mirebesimit, ligjshmerise;
 • Pergatit dhe deklaron pasqyrat financiare vjetore dhe deklaraten vjetore te tatim fitimit, mbyll bilancin ne fund te vitit fiskal, sipas kerkesave dhe afateve te dpt (e-filling dhe ealbania).
 • Ruan dokumentacionin ne menyre fizike dhe dixhitale, per operacionet financiare dhe transaksionet;
 • Perfaqeson shoqerine ne marredheniet me organet, institucionet shteterore, veçanerisht per sa i perket aspekteve financiare;
 • Detyra te tjera te ngarkuara nga eprori perkates ne funksion te rolit.

KERKESAT E PROFILIT:

 • Diplome Universitare ne deget e Ekonomise (Finance, Kontabilitet);
 • Perdorimi shume i mire i paketes Microsoft Office (Word, Excel) eshte i domosdoshem;
 • Te kete njohuri te pergjithshme per punen ne sisteme (Financa 5, etj) dhe aftesi te mira per te punuar ne to;
 • E preferueshme me pervoje mbi 3 vjecare;
 • Njohuri shume te mira te kontabilitetit dhe Standarteve Kombetare te Kontabilitetit;
 • Aftesi te sakta raportimi / vemendje ndaj detajeve / aftesive matematikore;
 • Te jete person korrekt, i organizuar i orientuar drejt realizimit te detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te percaktuar;
 • Aftesi ne analizimin e te dhenave financiare; I matur, i besueshem dhe profesional ne marredheniet me ekzekutivet e Kompanise;
 • Te njohe dhe zotoroje gjuhen angleze;
 • Leje Drejtimi;

 

SHENIM: Ky pershkrim pune nuk eshte gjithe perfshires.

Te gjithe kandidatet e interesuar jane te lutur te dergojne aplikimin e tyre (Reference, Leter Shoqeruese dhe CV) ne: o.cela@alkosgroup.al

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni do te njoftohen per interviste.

*Te dhenat tuaja do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojten e te dhenave personale Ligjit (Nr. 9887 date 10.03.2008) Per mbrojtjen e te dhenave Personale.

 

 

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Ruga e Serave, Picar, Vore, 1032,
 • Tel/Mob +355697053354
 • Profili Sherbime, Tregti, Tregti me shumice