Ekonomist/e 206 views

Pozicioni – Ekonomist/e
Përshkrimi i punës/detyrat:

 • Plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm (fatura tatimore/ fatura shoqerimi) për klientet, mjetet e transportit të mallit.
 • Asistim në kryerjen e inventarit të magazines dhe nxjerrjen e rezultatit përfundimtar.
 • Mbajtja e gjendjes se inventarit te magazines, kartelave te artikujve, rakordimin me kontabilitetin
 • Pergatitja e faturave tatimore te shitjes bazuar ne kontratat e nenshkruara mes paleve;
 • Hartimi raporteve te ndryshme shitje dhe blerje;
 • Menaxhimi i faturave te blerjeve dhe shitjeve dhe rakordime periodike me klientet / furnitoret. Rakordimin e kartelave te furnitoreve.
 • Pergatitja e pasqyrave mujore Librit te Blerjeve.
 • Te regjistroje transaksionet bankare.
 • Menaxhimi dhe kontrollimi I debitoreve ndaj kompanise.
 • Pagat e punonjesve sipas borderose perkatese.
 • Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatëse

Kualifikimet

 • Të jetë i/e diplomuar
 • Aftësi shumë të mira teknike në fushën e kontabilitetit dhe financës.
 • Të zotërojë shumë mirë programin e Finance 5
 • Të ketë experiencë pune jo më pak se 2 vite ne pozicionin Ekonomist/e.
 • Të zoterojë aftësi të mira në perdorimin e programeve financiare kompjuterike.
 • Të realizoje proceset dhe objektivat e percaktuar me integritet dhe korrektesi.
 • Të kete njohuri te gjuhes Angleze.
 • Të jetë e orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup
 • Të ruaje dhe te mbroje informacionet konfidenciale.

Dërgoni CV tuaj në:
info@prime-distributor.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Farmaceutike