Ekonomist/e 444 views10 applications

Pozicioni – Ekonomist/e

Pershkrimi i punes/detyrat:
* Plotesimi i dokumentacionit te nevojshem (fatura tatimore/ fatura shoqerimi) per klientet, mjetet e transportit te mallit.
* Asistim ne kryerjen e inventarit te magazines dhe nxjerrjen e rezultatit perfundimtar.
* Mbajtja e gjendjes se inventarit te magazines, kartelave te artikujve, rakordimin me kontabilitetin;
* Pergatitja e faturave tatimore te shitjes bazuar ne kontratat e nenshkruara mes paleve;
* Hartimi raporteve te ndryshme shitje dhe blerje;
* Menaxhimi i faturave te blerjeve dhe shitjeve dhe rakordime periodike me klientet / furnitoret. Rakordimin e kartelave te furnitoreve.
* Pergatitja e pasqyrave mujore Librit te Blerjeve.
* Te regjistroje transaksionet bankare.
* Menaxhimi dhe kontrollimi I debitoreve ndaj kompanise.
* Pagat e punonjesve sipas borderose perkatese.
* Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës

Kualifikimet:

* Te jete i/e diplomuar
* Aftesi shume te mira teknike ne fushen e kontabilitetit dhe finances.
* Të zotërojë shume mirë programin e Finance 5
* Te kete experience pune ne pozicionin Ekonomist/e.
* Te zoteroje aftesi te mira ne perdorimin e programeve financiare kompjuterike.
* Te realizoje proceset dhe objektivat e percaktuar me integritet dhe korrektesi.
* Te ruaj dhe te mbroje informacionet konfidenciale.
* Të jetë I/e orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel
* Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup

Dërgoni CV tuaj në:
info@prime-distributor.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Farmaceutike