Durres, ofroj vend pune Inxhinier/e Ndertimi 109 views

Job Expired

Shoqeria Aiba Group per nevojat e saj kerkon te punesoje :
Inxhinier Ndertimi

 • Inxhinieri I ndertimit ka si detyre funksionale suportin teknik gjate te gjithe fazave te ndertimit, ne perputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, per te ruajtur standardet dhe lehtesuar certifikimin e punimeve ne fazen e dorezimit te objektit.

Pergjegjesi te pergjitheshme

 • Eshte struktura pergjegjese ne kompani per implementimin e projekteve te ndertimit
 • Detajon preventivin e objektit, vendos perparesite dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme realizimin e tyre.
 • Vlereson nevojat dhe problemet per ceshtjet teknike qe kerkojne zgjidhje per mbarevajtjen e punimeve, drejton dhe propozon menyrat dhe format e zgjidhjes se tyre
 • Identifikon risqet kryesore ne realizimin e projektit dhe i raporton ato tek Administratori
 • Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen

Kërkesat e profilit

 • Para fillimit te punimeve analizon projektin dhe detajon preventivin, per te bere te mundur kalkulimin e nje kosto paraprake te objektit
 • Eshte pika e pare e kontaktit pervec suportit teknik te nevojshem, perfshihet dhe ne procesin e kontrollit financiar/teknik qe ben nje monitorim konstant te ecurise se projektit
 • Mban pergjegjesi per detajimin e sakte te preventivit duke perfshire te gjithe zerat e domosdoshem qe do jene pjese e objektit sipas specifikimeve teknike, por duke ruajtur dhe standardet qe aplikon kompania
 • Ndjek ecurine e punimeve ne kantier, duke ndertuar paralelisht ne Autocad projektin, me ane te cilit ri-konfirmon volumet e punimeve te kryera konform preventivit
 • Jep sqarime dhe instruksione te vazhdueshme mbi zbatimin e projektit dhe kushteve teknike
 • Ne kordinim me strukturat e tjera te kompanise, identifikon materialet, pajisjet dhe makinerit e nevojeshme per realizimin e projektit
 • Ndjek dhe (raporton ne rast evidentimi te harxhimit jashte normave te materialeve ) mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper
 • Eshte pergjegjes per pergatitjen e situacioneve mujore faktike dhe atyre progressive
 • Monitoron koston e projektin duke bere analize kosto per te gjithe produktet dhe sherbimet
 • Eshte pergjegjes per identifikimin e zerave qe tejkalojne ne cmime dhe sasi preventivin fillestar te ndertuar
 • Krahasimi i furnizimeve me inventaret fizike mujore, per te evidentuar saktesite e librezave te masave.

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin per Inxhinieri Civile (ndërtimi)
 • Një diplomë pasuniversitare përben avantazh
 • Të ketë të paktën 5-10 vjet eksperiencë pune ne projekte civile (rezidenca banimi dhe tregtare
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike që aplikohen për ndërtim.
 • Të ketë aftesi menaxheriale, te jete i komunikueshem, te kete aftesi deleguese dhe te jete i afte ne vendosjen e prioriteteve.
 • Të përdorë mirë programet Autocad dhe Microsoft office

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë shoqëruese
duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: 
info@ecomarket-al.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do përzgjidhet.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tiranë-Durrës km.15,Vore,Ish-KatoVora
 • Profili Supermarket