Drejtor Finance New 56 views1 application

Job Expired

Kompania ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Drejtor Finance

Përshkrim i përgjithshëm

Drejtor i Financës është përgjegjës për drejtimin e të gjitha aspekteve financiare dhe operacionale në kompani. Drejton, koordinon, administron dhe planifikon kontabilitetin dhe buxhetin e kompanise.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Drejton dhe monitoron të gjitha aktivitetet financiare, duke marrë kontrollin e përgjithshëm të funksionit kontabël të kompanisë;
 • Harton, zbaton dhe monitoron proçedurat e punës për të arritur qëllimet dhe objektivat;
 • Menaxhon likujditetet, llogaritë e pagesave dhe arkëtimeve;
 • Koordinon dhe kontrollon stafin në varësi, në përgatitjen e pagave dhe benefiteve për të githë punonjësit e kompanisë;
 • Merr pjesë në prokurimin dhe miratimin e blerjeve;
 • Krijon dhe mirëmban procedurat e kontrollit të brendshëm dhe siguron që standardet e kontabilitetit janë përmbushur;
 • Përgatit zbaton dhe kontrollon buxhetin e kompanisë;
 • Bashkëpunon me menaxherët e tjerë që të ofrojë konsulence ndihmëse për iniciativat e planifikuara nëpërmjet analizave financiare, raporteve si edhe rekomandimeve;
 • Mbikëqyrë investimin e fondeve, menaxhon rreziqet, ekzekuton strategji kapitale për të mbështetur zgjerimin e firmës;
 • Mbikëqyr të gjitha funksionet e Raportimit Financiar të kompanisë, duke përfshirë ndërveprimin me auditorët dhe përgatitjen e Raportit Gjithëpërfshirës vjetor financiar të kompanisë;
 • Përcakton dhe zbaton sipas sektorëve objektivat, politikat, procedurat financiare, në qëllime afatshkurtra dhe afatgjata;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin e Ekonomisë për Financë-Kontabilitet;
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune si Drejtor Finance;
 • Preferohen kandidatë të cilët kanë eksperienca të mëparshme në sektorin e shërbimeve;
 • Të njohë shumë mirë dokumentacionit financiar si dhe legjislacionit në lidhje me fushën e hoteleri turizmit;
 • Të njohë shumë mirë ‘’Paketën Office’’, “Finance 5” dhe “Alfa”;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërveprimi me të tjerët;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike, vendimarrëse dhe manaxheriale;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;

Shënim:  PREFEROHEN PERSONA QE KANE EKSPERIENCE DHE/OSE NJOHIN SEKTORIN E TURIZMIT

Lutemi të dërgoni CV-në dhe referenca të eksperiencave të mëparshme në adresen e e-mailit: hr@atdg.alTë interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 9 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem