CRM Specialist 65 views

CRM Specialist – CRM & Central Marketing Department

Detyrat

 Mbështetja e zbatimit të shitjeve online / digjiitale për produktet në bashkëpunim me departamentet e tjera të përfshira.
 Përgatitja e modelit, testimi, koordinimi i procesit të Segmentimit të Klientëve Individë bazuar në potencialin e tyre financiar dhe demografik, si dhe vlerësimi i potencialit të klientëve në të ardhmen.
 Monitorimi në mënyrë periodike i rezultateve të procesit të Segmentimit dhe prezantimi i konkluzioneve.
 Identifikimi dhe vlerësimi i tendencave që kanë potencial për të ndikuar pozitivisht në biznesin e bankingut me pakicë dhe përkthimi i të dhënave në rezultate kuptimplota dhe vepruese për të mundësuar një shërbim më të mirë për klientët.
 Shtimi dhe ekzekutimi i fushatave në Platformën e Marketingut Pega me qëllim të përmirësimit të strategjisë së biznesit dhe cilësisë së klientëve të synuar.
 Përgatitja e pyetësorëve dhe skenarëve për të gjurmuar reagimet dhe kënaqësinë e klientëve ndaj produkteve dhe shërbimeve të bankës nëpërmjet platformave dhe sistemeve te ndryshme.
 Propozimi, përgatitja e Paketave për Individë, duke ofruar më shumë vlerë për klientët e Bankës dhe matja e Përfitueshmërisë së tyre.
 Propozimi, përgatitja dhe monitorimi i Fushatave Marketing bazuar në prioritetet e Bankës.
 Kujdesi për përditësimin e materialeve të lidhura me njësinë në Sistemin e Menaxhimit të Dokumentave dhe ndjekja e shpërndarjes së materialeve sipas procedurave.
 Ndjekja e materialeve marketuese për produktet dhe shërbimet e caktuara.
 Mbështetja e degëve lidhur me produktet, karakteristikat, tiparet, instruksionet dhe marketingun.
 Mbështetja e degëve në trajnimin e stafit lidhur me aktivitete dhe shërbime të caktuara të menaxhuara nga Departamenti ”Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët dhe Marketingut Qendror”.

Rekuizitet

 Diplomë Universitarare në Ekonomi, Informatikë Ekonomike ose fakultete të ngjashme.
 Eksperiencë pune të paktën 2(dy) vite në sektorin Bankar.
 Të ketë njohuri të mira për Kompjuterin.
 Të ketë aftësi të mira në SQL, BI Tools, Microsoft Office: Exel, Word, Outlook, PowerPoint, etc.
 Njohuri të përgjithshme në HTML, CSS, JS.
 Preferohet të ketë njohuri të mira në përdorimin e platformës Pega ose platforma të tjera të ngjashme CRM.
 Të ketë aftësi konceptuale, analitike, kreative për sektorin Bankar.
 Mprehtësi e fortë e biznesit dhe aftësi për të konceptuar ndryshimet në kushtet e tregut dhe për të nxitur të menduarit novator.
 Të mund të punojë jashtë orarit zyrtar të punës sipas kërkesave të punës.
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.

Interested candidates are encouraged to apply to this link: https://cv.bkt.com.al/candidate/job_search# or in our website www.bkt.com.al or until 10.12.2021.
All applications will be treated with the highest confidentiality. Only candidates that meet our criteria will be notified.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Bul."ZhanD'Ark"
  • Profili Banke