BUSINESS ADMINISTRATOR (PERSONAL ASSISTANT), Krka Representative office in Tirana 230 views

Excellence is part of us!

We are one of the leading generic pharmaceutical companies worldwide. We appreciate knowledge and promote creativeness. We provide optimum working conditions. Creativity is our way of life, and excellence is part of us.

BUSINESS ADMINISTRATOR (PERSONAL ASSISTANT), Krka Representative office in Tirana
is invited to join us in our creative efforts

 • Helping superiors to organize activities (meetings, business trips)
 • Performing administration and technical tasks for the superior and employees in the organizational unit
 • Taking/Acceptance of phone orders
 • Completing organizational instructions related to presence at work, business trips, ordering
 • Preparing and writing minutes of meetings
 • Writing correspondence according to superior’s instructions
 • Keeping records of travel orders, vacations, records and archiving.
 • Preparing various reports, analyses for the management of the company.
 • Preparing data for consolidation package, budget, estimates, other reports according to instructions from HQ.
 • Preparing records and postings of Fixed assets.
 • Participating in the realization of the annual inventory of assets and liabilities.
 • Conducting accounting, bookkeeping, and other financial operations.

Conditions

 • Economics or Business university education (Accounting and Finance).
 • Good knowledge of local accounting standards, fixed assets and material management
 • Creativeness, communicativeness, decisiveness and self-initativeness
 • Fluency in English (speaking and writing)
 • Experiences with working as an Assistant to the team
 • Ability to use Microsoft Office user tools

In a well-organised working environment, you will be able to realise your professional ambitions and develop your skills. Your achievements will be recognised and your work will be properly remunerated.

The interested candidates could sent the CV on E-mail: 
Info.AL@krka.biz
————————————————————————————————————————————————————

Përsosmëria është pjesë e jona!

Ne jemi një nga kompanitë kryesore farmaceutike gjenerike në mbarë botën. Ne vlerësojmë njohuritë dhe promovojmë kreativitetin. Ne ofrojmë kushte optimale të punës. Kreativiteti dhe përsosmëria është pjesë e jona.

ADMINISTRUES BIZNESI në Krka Zyra e Përfaqësimit në Tiranëështë i ftuar të bashkohet me ne në përpjekjet tona krijuese

 • Të ndihmojë eprorin për organizimin e aktiviteteve (takime, udhëtime pune);
 • Të kryej detyra administrative dhe teknike për eprorin dhe punonjësit në njësinë organizative;
 • Marrja/Pranimi i telefonatave;
 • Plotësimi i udhëzimeve organizative lidhur me prezencën në punë, udhëtimet e punës;
 • Përgatitja dhe shkrimi i proçesverbaleve të mbledhjeve;
 • Shkrimi i korrespondencës sipas udhëzimeve të eprorit;
 • Mbajtja e shënimeve të udhëtimeve, pushimeve, rekordeve dhe arkivimit;
 • Përgatitja e raporteve, analizave të ndryshme për drejtuesin e kompanisë;
 • Përgatitja e të dhënave për paketën e konsolidimit, buxhetin, vlerësimet, raportet e tjera sipas udhëzimeve nga bordi drejtues;
 • Përgatijta të dhënave dhe deklarimi i aseteve fikse.
 • Pjesëmarrja në realizimin e inventarizimit vjetor të aktiveve dhe detyrimeve.
 • Kryerja e operacioneve të tjera financiare.

Kushtet

 • Diplomë universitare për Ekonomi (Kontabilitet Financë).
 • Njohuri të mira të standardeve kombëtare të kontabilitetit, aseteve fikse dhe menaxhimit të materialeve;
 • Kreativitet, komunikueshmëri, vendosmëri dhe vetë-iniciativ
 • Rrjedhshmëri e gjuhës angleze (të folurit dhe të shkruarit)
 • Përvojë pune për një pozicion të tillë;
 • Aftësia për të përdorur Microsoft Office;

Në një mjedis pune të organizuar mirë, ju do të jeni në gjendje të realizoni ambiciet tuaja profesionale dhe të zhvilloni aftësitë tuaja. Arritjet tuaja do të njihen dhe puna juaj do të shpërblehet siç duhet.
Të interesuarit të dërgojnë CV në anglisht në këtë adresë: Info.AL@krka.biz

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Medar Shtylla
 • Tel/Mob 04 2467020
 • Profili Farmaceutike