Audit i Brendshem 168 views

Job Expired
HISTORIKU 
“Teqja Group International”, perbehet nga nje grup kompanish me experiencë të gjatë prej afro 15 vitesh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në tregun Rajonal te cilat ofrojne nje gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh që nga logjistika deri tek prodhimi i materialeve industriale.“Teqja Group” po kërkon te punesoje nje punonjes ne profilin:Audit- Profil Finance

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Te njohe, respektoj dhe ushtroj veprimtarine ne perputhje me statutin e kompanise, me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
 • Te ushtroj funksionet ne menyre objektive, me profesionalizem dhe ne perputhje me percaktimet e rregullores se brendshme dhe te mbarevajtjes te subjektit., sipas normave dhe procedurave te vecanta te veprimtarise Financiare te brendshem ne sektorin privat.
 • Eshte pergjegjes per veprimtarine e mbikeqyrjes se regjistrimeve kontabel dhe te administrimit financiar te Kompanise, ku perfshihet hartimi dhe propozimi i strategjise financiare te Kompanise, ndertimi dhe mbikeqyrja e vazhdueshme e sistemeve te kontrollit
 • Mbeshtet me informacion, analiza dhe keshillim profesional procesin e hartimit te buxhetit te Kompanise, ndjek treguesit e zbatimit te buxhetit, si dhe analizon shmangiet nga treguesit e buxhetuar.
 • Nderton dhe zbaton kontrollet mbi procesin e buxhetimit. Ndjek ecurine e shpenzimeve dhe kontrollon normativat e tyre, duke i krahasuar me tendencat e Kompanise, nivelet e buxhetuara dhe, kur eshte e mundur, me treguesit e kompanive / industrive te ngjashme.
 • Mbeshtet grupin e drejtimit te Kompanise per hartimin e strategjise se biznesit, rekomandon permiresime dhe mbi kete baze zhvillon strategjite financiare.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Preferohet Diplome Universitare ne Finance apo ne fusha ne ngjashme.
Eksperiencë pune: Te pakten 5 vjet eksperience ne pozicione drejtuese qe lidhen me Financen, Zhdoganimin dhe Inventarizimin e Mallrave.

Të tjera:
Aftësi gjuhësore : Njohuri shume të mira te gjuhes Shqipe dhe Angleze.
Aftësi kompjuterike: Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office,Software si Alpha,Oracle,Navision etj .

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni CV e detajura tek Divizioni i Burimeve Njerezore burimenjerezore@teqja.com.al

Please login with Candidate account to view more fields.
 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice
Connect with us
Contact Us