Asistente ne Dept. e Logjistikes se suporteve 54 views

ITD shpk, kerkon te rekrutoje:

 

Asistente ne Dept. e Logjistikes se suporteve

 

Detyra dhe Pergjegjesi:

 • Identifikon saktë garancitë e çdo produkti defektoz që vjen në servis
 • Kryen regjistrimin e pajisjeve brenda dhe jashtë garancie në modulin e servisit në programin Navision
 • Mban kontaktin me klientet duke i informuar mbi statuset e pajisjeve në servis dhe zgjidhjet e mundshme për rastet kur produkti nuk riparohet.
 • Informon klientet për rastet që nuk jane te shitura nga ITD, si trajtohet garancia.
 • Mban kontatet me klientet për shërbimet on site, adresën oraret e dërgimit të teknikut. Hedhja e të dhënave të shërbimit onsite në modulin e servisit në NAV, etj.
 • Kryen saktë lëvizjet e brendshme të pjesëve sipas magazinave përkatëse si në sistem, ashtu edhe fizikisht
 • Kryen proces verbale për çdo diferencë të mallit fizik nga fatura
 • Kryen saktë, me informacionet e domosdoshme, etiketimin e çdo pjese këmbimi (të re dhe defektoze) dhe i sistemon në magazinat përkatëse sipas ndarjeve përkatëse për çdo furnitor
 • Kujdeset për paketimin në mënyrë të sigurtë të produkteve për eksport dhe dhënies se informacionit të saktë mbi peshën, dimensione etj.
 • Kryen inventare periodike sipas kërkesave të kompanise apo furnitorëve.

 

 Kërkesa për kandidatët:

 • Diplome Universitare. E preferueshme ne shkenca ekzakte.
 • Te kene njohuri shume te mira rreth programeve baze kompjuterike (word, excel etj.)
 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze (shkrim dhe komunikim)
 • Aftesi shume te mira organizative
 • Te afta te perballojne ngarkese pune

 

Vendodhja e zyrave eshte tek kilometri i pare i autostrades Tirane – Durres.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 18 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software