Asistente EKzekutive 53 views1 application

Aplikanti duhet:

  • të ketë kryer studimet e larta në Administrim/Menaxhim Biznesi ose Juridik;
  • të ketë përvojë pune mbi 5 vite (të vërtetuar me librezë);
  • të ketë njohuri dhe përvoje në këtë fushë;
  • të njohë programet bazë të kompjuterit (microsoft office);
  • njohuri shumë të mira të gjuhës anglisht, (njohja e gjuhëve të tjera) përbën përparësi.

Detyra kryesore dhe pergjegjësitë:

  • Zbaton udhëzimet dhe direktivat e dhënë nga drejtuesit
  • Raportim i vazhdueshëm tek drejtuesit
  • Koordinim, monitorimi i punëve të departamenteve të kompanisë
  • Monitoron dhe menaxhon efikasitetin e shërbimeve
  • Lehtëson koordinimin dhe komunikimin midis funksioneve mbështetëse

Aplikanti duhet të dërgojë CV-në në gjuhen shqipe të shoqëruar me fotografi E-mail-it: burimenjerezore@ipatc.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook