Asistente Dogane 1245 views

Job Expired

Kompania Prodyn Albania shpk kerkon Asistente Dogane.

Detyrat e ketij pozicioni pune jane :

 1. Asiston ne pergatitjen dhe praktiken per realizimin e cdo importi :
  • Komunikon me klientin lidhur me dokumentat e mallrave qe do te importohen dhe perpunimin e ketij informacioni.
  •  Bashkepunim te drejteperdrejte me agjensine doganore lidhur me realizimin procedures e importit dhe cdo problematike qe mund te linde .
 1. Pergatit praktikat per realizimin e eksporteve

2.1. Perpunon te gjithe informacionin  e derguar ne  packing list nga Departamenti Planifikimit

2.2. Komunikon me klientin me qellim saktesimin e cmimit te mallrave qe do te  eksportohen.

2.3. Pergatit  faturimet tatimore perkatese sipas kerkesave ligjore si dhe kerkesave te  klientit.

2.4. Bashkepunon  me agjensine doganore per finalizimin e exportit dhe I percjell klientit te gjithe dokumentacionin e ngarkeses se eksportuar

2.5. Administron te gjithe dokumentacionin perkates te  exporteve te realizuara,te cilen e percjell cdo fund muaji Departamentit te Finances  me qellim deklarimin ne organet tatimore.

 1. Pergatit dhe depoziton dokumentacionin e nevojshem ne Drejtorine e Pergjitheshme te Doganave lidhur me ndryshimet e lejuara ne Rregjimin e Perpunimit Aktiv (RPA)
 2. Perditeson Regjistrin Kronologjik Import-Eksport per RPA.
 3. Pergatit rakordimet e Import-Eksport nen RPA cdo 3-muaj me qellim deklarimin ne autoritetet doganore.
 4. Perllogarit cdo muaj taksen doganore per mallrat e importuara.
 5. Asiston ne perllogaritjen e Mbetjeve /Koeficentit te shfrytezimit
 6. Pergatit dhe Depoziton dokumentacionin e nevojshem ne Drejtori te Doganes lidhur me rinovimet e Rregjimit Te Lejimit Te perkohshem.

9. Mban dhe perditeson  database  ne lidhje me pajisjet e shoqerise qe jane nen RLP

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Gjergj Balshaj
 • Tel/Mob 0697049074