Asistent/e Ekzekutiv/e 68 views1 application

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

 

ACREM është pjesë e BALFIN Group e specializuar në ofrimin e menaxhimit të pasurive të paluajtshme. ACREM është kompania menaxhuuese e Qendrave tregtare TEG dhe QTU, si dhe TLP, Rolling Hills, dhe Ambasador 3. Me një rrjet profesionistësh ACREM, ofron një paketë të gjërë shërbimesh si: Konsulencë Financiare, Marketing, Qiradhënie dhe Administrim.

 

Pozicioni:         Asistent/e Ekzekutiv/e

Vendodhja:      Zyrat ACREM, TEG

Raporton te:    CEO ACREM

 

 

Përshkrim i Pozicionit të Punës

Asistenti/ja ekzekutiv/e është personi i parë i kontaktit në zyren e CEO-s. Ky funksion është një urë lidhëse e rendësishme mes Ceos dhe / ose menaxherëve të kompanisë dhe funksionareve të kompanive të tjera. Koordinon punën mes CEO-s dhe departamenteve brenda kompanisë dhe suporton nevojat e CEO-s gjatë ecurisë së përditshme.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 

 • Organizon axhendën e aktiviteteve dhe takimeve të CEO
 • Mban “Minutat e Takimit” për mbledhjet e organizuara nga CEO & delegon te secili kërkesat përkatëse.
 • Delegon te personat përgjegjës çështje apo kërkesa të ndryshme të CEO-s që lidhen me veprimtarinë e përditshme të punës në nivel kompanie.
 • Mbledh dhe përpunon të dhëna për përgaditjen e raporteve të ndryshme të biznesit sipas kërkesës së CEO-s.
 • Përgadit shkresa zyrtare dhe njoftime, kundrejt partnereve, institucioneve shtetërore apo subjekteve private sipas kërkesës së CEO-s.
 • Ndjek proçeset e punës për projektet aktuale dhe të reja të zhvillimit të biznesit, si dhe marrëdhëniet kontraktuale me klientët.
 • Ndjek për raportim te CEO projektet e dixhitalizimit deri në finalizim me secilin department brenda kompanisë.
 • Merr pjesë në mbledhjet/takimet që zhvillohen si pjesë e Retail Digital Team, dhe përgadit raporte të ndryshme që mund të kërkohen mbi ecurinë e projekteve dhe iniciativave të reja dixhitale.
 • Bashkëpunon me të gjitha departamentet e kompanisë, për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e proçeseve të dixhitalizimit dhe përcjell projekte/iniciativa të reja të lindura brenda kompanise tek CEO.
 • Kryen rezervimet e hotelit dhe biletave të udhëtimit brenda / jashtë vendit të CEO-s dhe menaxhereve sipas nevojave për udhëtime, referuar potitikave dhe proçedurave të kompanisë.
 • Kryen detyra të tjera që i caktohen nga CEO.

Kërkesat e pozicionit të punës:

 • Jo më pak se 3 vite në të njëjtin profil pune ose të ngashëm.
 • Diplomë Bachelor dhe/ose Diplomë Master në profilet: Administrim Biznesi, ose Financë, ose Shkenca Sociale & Juridik.
 • Aftësi të shkëlqyera të punës në grup.
 • Njohje të shkëlqyera të gjuhës angleze (preferohet njohje e gjuhëve të tjera të huaja).
 • Njohuri të shkëlqyera kompjuterike.

 

Aftësi / Zotësi të tjera

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe prezantuese.
 • Aftësi për të analizuar dhe interpretuar të dhëna për përgaditjen e raporteve.
 • Metodik/e dhe i/e organizuar.
 • Ndershmëri dhe Intergitet
 • Njohuri për proçeset dixhitale (preferohet)

Kushtet e Punës: BALFIN Group ofron një paketë tërheqëse përfitimesh, duke përfshirë një shpërblim të drejtë në vlerësimin e meritës dhe performances.

 

Mënyra e aplikimit*: Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV-në dhe Letrën e Motivimit brënda datës 16/06/2022 në adresën e e-mail: hr@acrem.al,duke cilësuar në subject: “Aplikim për Asistent/e Ekzekutiv/e”.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime