Arkitekt 65 views1 application

Përshkrimi

Progeen shpk kërkon arkitekt që të punësohet në projektim për godina banimi, civile dhe industriale, struktura, studime pjesore urbanistike, plane të detajuara vendore (PDV) etj.
Arkitekti do të përfshihet në të gjitha proceset e projektimit dhe zbatimit duke përshtatur projektet dhe planet me kufizimet, rrethanat, buxhetet dhe kërkesave specifike të klientëve apo të shoqërisë. Si i tillë do jetë pjesë integrale e një ekipi profesionistësh dhe të bashkëpunojë me inxhinierë, arkitektë, topografë dhe inxhinierë zbatimi.

Aftësitë e nevojshme:
-Kreativitet dhe imagjinatë
-Aftësi shumë të mira komunikimi dhe i aftë të punojë në grup duke bashkërenduar punën me kolegët e tjerë
-Te ketë aftësi ne ideimin dhe përgatitjen e projektit duke përfshire planifikimin urban, projektimin arkitektonik dhe funksional
-Te jete I afte te beje zbërthimin e detajeve arkitektonike dhe konstruktive ne përputhje me specifikimet teknike dhe preventivat.
-Te jete I afte te përktheje konceptin ne detaje.
-Të punojë i pavarur në projektim
-Te ketë njohuri te avancuara kompjuterikë për programe te ndryshme, të domosdoshme për procesin e punës si: Microsoft Office, AutoCad , Adobe Photoshop, 3D Studio Viz / Max ose program tjetër renderimi.
-Dëshirë dhe interesim për ti shkuar punëve deri në fund. Dëshirë për të qenë pjesë e ambientit të ndërtimit, si në zyrë, ashtu edhe në kantiere.
-Gatishmëri për të përfunduar/ndjekur detyrat e dhëna dhe afatet e projektimit.
-Njohuri të mira të standarteve kombëtare dhe ndërkombëtare të ndërtimit dhe legjislacionit në fuqi.
-Vëmendje dhe sy të mprehtë lidhur me detajet
-Aftësi të mira organizative
-Mendim analitik dhe të orientuar ndaj zgjidhjes së problemeve
-Zotërimi i mirë i gjuhës Angleze të shkruar dhe të folur.

Detyrat

-Të krijojë projekte ndërtimi të mirë-detajuara nëpërmjet programeve kompjuterike të specializuara CAD (Computer Aided Design)
-Konsultohet me pjesën tjetër të ekipit lidhur me fisibilitetin, efikasitetin, funksionalitetin, sigurinë etj.
-Punon duke marrë parasysh faktorë si: kufizime e normativa ligjore, urbanistike, mjedisore dhe projekt buxhetet.
-Punon ngushtësisht me profesionistë të tjerë si inxhinierë zbatimi, menaxherë ndërtimi, normistë e inxhinierë strukturistë
-Ndjek procedurat e marrjes së lejeve të ndërtimit e formalitete të tjera të ngjashme (dhe i ndjek fizikisht)
-Të përgatisë raporte, propozime, dhe preventiva
-Të përshtate planet e projektet sipas rrethanave dhe të zgjidhë problemet që mund të shfaqen gjatë procesit të ndërtimit
-Të vizitojë vazhdimisht kantieret e ndërtimit dhe nëse e do nevoja të kryejë takime edhe me klientët
-Të ndjekë modifikimet dhe kërkesat specifike të klientëve për apartamentet e tyre dhe të përgatisë preventivat përkatës
-Te koordinoje projektin arkitektonik gjate gjithë fazave te projektimit me disiplinat e tjera inxhinierike te projektit si projekti elektrik, projekti mekanik, projekti hidraulik, projekti i infrastrukturës, etj.

Kualifikimet

– Diplomë Universitare – Dega Arkitekturë
– Përvoja minimale e kërkuar: 3 Vjet

Shënime

*Presim aplikimet tuaja ne info@progeen.com
**Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidence strikte dhe vetëm kandidatet e listës se shkurtër do të lajmërohen për intervistë.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. Shyqyri Berxolli, Pll. Intercosat
  • Tel/Mob +355688042004
  • Profili Ndertim