Analist Studim Tregu 54 views

Pespa Alumin Sh.p.k. po kërkon një Analist Studim Tregu
Pespa Alumin Sh.p.k. po kërkon një Analist për Studim Tregu për t’u bashkuar departamentit te shitjes të shoqërisë.Analisti i Studimit të Tregut është përgjegjës për marrjen, rishikimin dhe vlerësimin dhe interpretimin e të dhënave të inteligjencës së tregut nga të gjitha tregjet përkatëse dhe të lidhura për të mbështetur zhvillimin dhe ekzekutimin e strategjisë së biznesit afatshkurtër dhe afatgjatë.

Përgjegjësitë kryesore

 • Analisti i Studimit të Tregut është pika kyce për analizën e tregut të të gjitha burimeve të të dhënave përkatëse në lidhje me Aluminin global.
 • Përgjegjës për mbajtjen dhe në disa raste hartimin dhe zbatimin e raporteve kryesore të tregut për biznesin më të gjerë, sigurimin e analizës dhe interpretimit të të dhënave.
 • Mbajtësi i rolit pritet të nxjerrë përfundime sa i përket dinamikës dhe drejtimit të tregut, i mbështetur gjithmonë nga analiza të fuqishme tw cilat pwrfshijnw:
 • Përditësimi i një modeli tregues të marzhit të ardhshëm dhe lëshimi së bashku me komentet në baza javore
 • Ruajtja, përditësimi dhe shpërndarja e një “Raporti Mujor të Tregut” i cili përfshin të dhëna për ofertën dhe kërkesën për lëndën e parë dhe produktet, marzhet e vlerësuara të konkurrentëve, ekonomitë e arbitrazhit dhe çdo inteligjencë përkatëse të tregut
 • Grumbullimi dhe sigurimi i një përditësimi javor të tregut brenda biznesit për palët e interesuara të kompanisë.

Kriteret e kërkuara

 • Një njohuri e avancuar e punës e Excel është thelbësore
 • Anglisht i avancuar C1+ (Gjuhë Gjermane pwrbwn pwrparwsi).
 • Përvoja me Reuters/Bloomberg/ICE një avantazh
 • Zbatimi i metodologjive analitike dhe statistikore për kërkimin e trendeve të tregut të mallrave dhe identifikimin e temave dhe marrëdhënieve
 • Aftesi menaxheriale të lartë për të përmirësuar gjykimin me vlerësimet e tregut dhe analizën e trendeve.
 • Njohuri për metodologjitë analitike dhe statistikore për kryerjen e analizës dhe interpretimit të të dhenave
 • Kurioz, duke kërkuar të kuptojë se si funksionojnë tregjet e mallrave
 • Komunikon qartë dhe në mënyrë efektive me të tjerët në të gjitha nivelet
 • Ndërton dhe mban marrëdhënie pozitive pune
 • Merr pronësinë dhe menaxhon performancën në mënyrë rigoroze, duke kërkuar llogari nga të tjerët nëse është e përshtatshme
 • Disponibiliteti full-time
 • Paga – Bazuar në eksperiencat e mëparshme të punës dhe aftësitë profesionale

Për aplikim ju lutem dërgoni CV tuaj ne adresen: cv@pespagroup.com
Informacioni personal që vendosni në aplikimin tuaj do të mbrohet dhe do të përdoret vetëm për qëllime rekrutimi,bazuar në ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale Ligji Nr. 9887, datë 10.03.200
+Apliko

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Ndertim