Agjent Shitje dhe Marketing 54 views

Job Expired

Detyrat dhe përgjegjesitë:

 • Përditëson, pasuron dhe ruan informacioni e bizneseve që operojnë dhe fushat e tyre duke garantuar mbulimin territorial për të gjitha proceset e shitjes së shërbimeve.
 • Garanton cilësisë maksimale të shërbimit.
 • Garanton grumbullimin dhe raportimin e informacionit në lidhje me bizneset që përbëjnë Klientelë potenciale për Gazetën dhe ofrimin dhe shitjen e shërbimeve të Gazetës tek secili prej tyre. Sigurohet për prezantimin e këtyre bizneseve edhe me produktet dhe shërbimet e tjera të të gjithë Grupit.
 • Kontribuon në arritjen e objektivave si në nivel individual edhe në nivel Departamenti.
 • Përthith informacion dhe njohuri me zhvillimet dhe avancimet e shërbimeve të fushës dhe ndryshimet e pritshme të kërkesave të Klientëve. Azhornohet me zhvillimet më të fundit të teknologjisë sidomos në aspektin komunikim, marketing dhe publicitet.
 • Garanton ruajtjen dhe arshivimin e duhur të dokumentacionit për çdo punë të kryer.
 • Kontribuon për përmirësimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të mënyrave aktuale të funksionimit me qëllim:
  • rritjen e profesionalizmit në punë,
  • përmirësimin e shërbimeve ndaj klientëve,
  • përmirësimin e eficencës dhe efektivitetetit të shitjeve maksimizimin e fitimit
 • Zhvillon dhe ruan kontakte të qëndrueshme komunikimi dhe bashkëpunimi me të gjithë anëtarët e gjithë Ekipit të Shitjeve.
 • Ndërton dhe ruan marrëdhënie eficente pune me të gjithë anëtarët e Ekipit Drejtues të Çelësi Media Group, sidomos me Eprorin Direkt dhe Drejtuesit e lartë të Kompanisë.
 • Ndërton dhe ruan marrëdhënie të shkëlqyera pune dhe profesionale me të gjithë kontaktet e jashtme sic janë Klientët, Bashkëpunëtorët, Institucione të ndryshme dhe Klientë potencialë duke promovuar gjatë gjithë kohës imazhin dhe reputacionin e Çelësi Media Group.

Sfidat Kryesore:

 • Garantimi i fokusit të përditshëm individual në ofrimin e produkteve & shërbimeve të Gazetës Çelësi dhe të Grupit tek klientët aktualë, ndërkohë që kalohet kohë cilësore në ofrimin dhe shërbimin edhe tek klientët e rinj.
 • Garantimi i koordinimit të shkëlqyer të proceseve të bashkërendimit të punëve me të gjithë Sektorët e Çelësi Media Group për ofrimin e produktit & shërbimit përfundimtar tek Klienti në afatet dhe cilësinë e kërkuar.
 • Garantimi i arkëtimeve sipas standardeve dhe procedurave.

Kalifikimet, Aftësitë & Përvoja:

 • Përvojë të mëparshme në pozicion shitjesh, në një kompani mediatike, publiciteti apo marketingu.
 • Aftësi të forta kompjuterike me përvojë të mëparshme në përdorimin e programeve dhe soft-eve për menaxhim biznesi.
 • Aftësi të forta në marketing dhe shitje.
 • Njohuri të forta gjuhësore dhe gramatikore.
 • Nivel të lartë shkollimi akademik me mesatare të lartë.

Procedure Aplikimi:

Për te aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dergoni CV tuaj, brenda dates 17.05.2022 ne adresen e emailit: hr@celesi.com

 

 

 

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga e Kavajes/Condor Center
 • Tel/Mob +355682081362
 • Profili Sherbime